Ga naar main content

Al het elektrisch gereedschap van Dremel wordt zorgvuldig gecontroleerd, getest en is aan de strenge controles van de Dremel-kwaliteitscontrole onderworpen. Dremel geeft daarom garantie voor elektrisch gereedschap van Dremel. De garantierechten van de koper uit het koopcontract met de verkoper alsook wettelijke rechten worden door deze garantie niet beperkt.


 1. We verlenen garantie met inachtneming van de volgende voorwaarden (nummers 2 - 7) door het kosteloos verhelpen van de defecten aan het gereedschap die aantoonbaar binnen de garantieperiode op een materiaal- of productiefout berusten.
 2. De garantieperiode bedraagt 24 maanden, bij professioneel of beroepsmatig gebruik of hiermee gelijk te stellen belasting 12 maanden. De garantieperiode begint met de aankoop door de eerste eindafnemer. Doorslaggevend is de datum op het originele aankoopbewijs.
 3. Van de garantie uitgesloten zijn:
  • Delen die aan een slijtage door het gebruik of andere natuurlijke slijtage onderhevig zijn, alsook defecten aan het gereedschap die terug te voeren zijn op slijtage door het gebruik of natuurlijke slijtage
  • Defecten aan het gereedschap die terug te voeren zijn op veronachtzaming van gebruiksinstructies, oneigenlijk gebruik, abnormale omgevingsomstandigheden, abnormale gebruiksomstandigheden, overbelasting of gebrekkig onderhoud
  • Defecten aan het gereedschap die werden veroorzaakt door het gebruik van accessoires, aanvullende of vervangingsonderdelen die geen originele Dremel-onderdelen zijn
  • Gereedschap waaraan veranderingen of uitbreidingen werden aangebracht
  • Geringe afwijkingen van de gewenste kwaliteit die voor de waarde en de bruikbaarheid van het gereedschap onbeduidend zijn
 4. Het verhelpen van het door ons als garantieplichtig erkende defect gebeurt zodanig dat we het defecte gereedschap naar onze keuze gratis repareren of door een onberispelijk gereedschap (evt. ook een volgend model) vervangen. Vervangen gereedschap of onderdelen worden ons eigendom.
 5. De garantieclaim moet binnen de garantieperiode geldend worden gemaakt. Hiervoor moet het betreffende gereedschap met het originele aankoopbewijs waarop de datum van aankoop en de productomschrijving moeten staan, aan de verkoper of aan één van de op www.dremeleurope.com vermelde klantenservicecentra compleet voorgelegd of opgestuurd worden. Gedeeltelijk of volledig uit elkaar genomen gereedschap kan niet onder de garantie voorgelegd of opgestuurd worden. Stuurt de koper het gereedschap naar de verkoper of een klantenservicecentrum, dan zijn de transportkosten en het transportrisico voor de koper.
 6. Andere claims dan het in deze garantiebepalingen genoemde recht op het verhelpen van het defect aan het gereedschap vallen niet onder onze garantie.
 7. Door onze garantieprestaties wordt de garantieperiode voor het gereedschap niet verlengd of vernieuwd.

De hierboven vermelde garantie geldt voor gereedschap dat in Europa gekocht en daar gebruikt wordt. Voor deze garantie geldt nationaal recht met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (Weens Koopverdrag; CISG).

DREMEL EUROPE
Breda, Nederland


Februari 2018