Направо към основното съдържание

Защита на данните

1. Заявления за конфиденциалност
BOSCH POWER TOOLS B.V. (по-долу „DREMEL“ респ. „Ние“ или "Нас") се радва на Вашето посещение на нашите Интернет страници и мобилни приложения (заедно също "Онлайн оферта") и на Вашия интерес към нашето предприятие и нашите продукти.

2. DREMEL зачита Вашата лична сфера
Защитата на Вашата лична сфера при обработката на лични данни, както и сигурността на всички фирмени данни е важна за нас и ние я спазваме в нашите бизнес процеси. Ние обработваме личните данни, които сме събрали при Вашето посещение на нашите онлайн оферти, поверително и само съгласно законовите разпоредби.

Защитата на данните и сигурността на информацията са съставна част на нашата фирмена политика.

3. Отговорни лица
Отговорен за обработката на Вашите данни е DREMEL; Изключенията ще се посочат в това заявление за конфиденциалност.

Нашите данни за контакт са както следва:
DREMEL Europe
Bosch Power Tools B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
The Netherlands
Telephone number +31-(0)76-5795-000
Fax number +31-(0)76-5875-431
Online contact

4. Събиране, обработка и използване на лични данни

4.1. Обработвани категории данни
Обработват се следните категории данни:

 • Данни за комуникация (напр. име, телефон, имейл, адрес, IP адрес)

4.2. Основни положения
Личните данни са всяка информация, която се отнася до идентифицирано или идентифицируемо физическо лице, вкл. напр. имена, адреси, телефонни номера, имейл адреси, договорни, счетоводни или отчетни данни, които представляват извлечение за самоличност на лице.

Ние събираме, обработваме и използваме лични данни (вкл. IP адреси) само когато за целта има законова основа или Вие сте ни дали своето съгласие за това, напр. в рамките на регистрация.

4.2.1. – За установяване на повреди и поради съображения за сигурност
(Правни основания: Изпълнение на нашите правни задължения в областта на сигурността на данните и оправдан интерес от отстраняване на повреди и сигурността на нашите оферти).

4.2.2. – Собствена и чужда реклама, както и пазарно проучване и измерване на обсега в законово допустим обхват респ. на базата на съгласие
(Правна основа: Съгласие / оправдан интерес от наша страна към директен маркетинг, ако това е в унисон с правните предписания за защита на данните и конкуренцията).

4.2.3. – Продуктовите, респ. клиентските анкети по имейл и/или по телефон, ако изрично сте дали съгласие за това
(Правна основа: съгласие).

Забележка: Ако ние въвлечем за анкетите институт за пазарни проучвания, той ще действа изключително по наша поръчка и съгласно нашите инструкции.

4.2.4. – Провеждане на игри с печалби или акции за намаление съгласно съответните условия на игрите с печалби или акциите за намаление
(Правно основание изпълнение на договора).

4.2.5. – Изпращане на бюлетин със съгласие на получателя по имейл, респ. SMS/MMS
(Правна основа: съгласие).

4.2.6. – Използване на общност за регистрирани потребители с цел [моля, допълнете целите на общността]
(Правна основа: Изпълнение на договора)

4.2.7. – Гаранция и защита на нашите права
(Правна основа: Оправдан интерес от наша страна относно предявяването и защитата на нашите права).

4.3. Регистрационни файлове
При всяко използване на Интернет от Вашия Интернет браузър автоматично се предава определена информация и се съхранява от нас в т.на.р регистрационни файлове.
Регистрационните файлове се запаметяват от нас за установяване на повреди и от съображения за безопасност (напр. за разясняване на опити за атака) за кратък период и след това се изтриват. Регистрационните файлове, за които е нужно по-нататъшно съхранение за доказателствени цели, са изключени от изтриването до окончателното разясняване на съответния случай и могат в отделни случаи да се представят на разследващите органи.

Регистрационните файлове (без IP адрес, респ. с непълен адрес) се използват и за целите на анализа; вж. за целта раздел Уеб анализ.

В регистрационните файлове се запаметява по-специално следната информация:

 • – IP адрес (адрес на Интернет протокола) на крайното устройство, от което е осъществен достъп до онлайн офертата;
 • – Интернет адрес на уебсайта, от който е извикана онлайн офертата (т.нар. URL на произход или референтен URL);
 • – Име на доставчика на услугата, през който се извършва достъпа до онлайн офертата;
 • – Име на извиканите файлове, респ. информация;
 • – Дата и час, както и продължителност на сесията;
 • – предадено количество данни;
 • – Операционна система и информация за използвания Интернет браузър, вкл. инсталирани добавки (напр. за Flash Player);
 • – http-Status-Code (напр. "заявка успешна" или "заявеният файл не е открит").

4.4. Предаване на данни

4.4.1. Предаване на данни към други отговорни лица
Вашите лични данни се предават по принцип от нас на други обработващи само доколкото това е нужно за изпълнението на договора, ние или трети лица имаме оправдан интерес от предаването или е налице съгласие за това. Подробности за правните основания ще откриете в раздел Цели на обработка и правни основания. Трети лица могат да са и други предприятия от групата на Bosch. Ако се предават данни на трети лица на базата на оправдан интерес, това се разяснява в настоящите заявления за конфиденциалност.

Освен това данните могат да се предават и на други отговорни лица, ако ние въз основа на законовите разпоредби или поради подлежащо на изпълнение административно, респ. съдебно разпореждане сме задължени да направим това.

4.4.2. Доставчици на услуги (общи)
Ние възлагаме на външни доставчици на услуги задачи като услуги по продажба и маркетинг, управление на договорите, уреждане на плащанията, програмиране, хостинг на данни и хотлайн услуги. Ние сме подбрали внимателно тези доставчици и ги следим редовно, по-конкретно следим тяхното внимателно боравене с и осигуряването на съхраняваните при тях данни. Всички доставчици на услуги се задължават от нас да пазят конфиденциалност и да спазват законовите предписания. Доставчиците на услуги могат да са и други предприятия от групата на Bosch.

4.5. Предаване на получатели извън ЕИЗ
Ние можем да предаваме личните данни и на получатели, които са със седалище извън ЕИЗ в т.нар. трети страни. В такъв случай ние гарантираме преди предаването, че при получателят съществува подходящо ниво на защита на данните (напр. поради решение за съразмерност на Комисията на ЕС за съответната страна или споразумение от т.нар. стандартни договорни клаузи на ЕС между Европейския съюз и получателя) или е налице Ваше съгласие за предаването.

При нас можете да получите резюме на получателите в трети страни и копие от конкретно уговорените разпоредби за гарантиране на съразмерно ниво на защита на данните. Моля, използвайте за целта данните в раздел Контакт.

4.6. Продължителност на запазването; Срокове за съхранение
Ние запазваме Вашите данни принципно толкова дълго, колкото е нужно за извършване на нашата онлайн оферта и свързаните с нея услуги, респ. докогато имаме оправдан интерес от по-нататъшно запазване (напр. ние можем и след изпълнението на договора да имаме оправдан интерес от маркетинг по пощата). Във всички други случаи ние изтриваме Вашите лични данни с изключение на такива данни, които ние трябва да продължим да запазваме за изпълнението на правни задължения (напр. ние поради данъчно и търговско правни срокове за съхранение сме длъжни да запазваме документи, като напр. договори и фактури за определен период от време).

5. Игри с печалби или акции за отстъпки
Ако участвате в наша игра с печалби или акция за отстъпки, ние ще използваме Вашите данни за уведомяване при печалба или с цел реклама на нашите продукти в законово допустим обхват, респ. доколкото сте дали съгласие за това. Информация за игрите с печалби или акциите за отстъпки в детайли ще откриете в съответните условия за участие.

6. Използване на бисквитки

6.1. Общи положения
Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват при посещение на онлайн оферта във Вашия компютър. Ако тази онлайн оферта се извика от Вас повторно, Вашият браузър изпраща съдържанието на бисквитките на съответния доставчик обратно и позволява повторно разпознаване на крайното устройство. Прочитането на бисквитките ни позволява да оформяме оптимално за Вас нашата онлайн оферта и Ви облекчава при ползването.

6.2. Изключване и изтриване на бисквитки
Когато посещавате нашите Интернет страници, Вие ще бъдете запитвани в изскачащ прозорец за бисквитки дали желаете да позволите бисквитките, които са поставени на нашата страница или да ги изключите в настройките.

Ако решите да не разрешите бисквитките, то във Вашия браузър ще се зададе бисквитка за opt-out. Taзи бисквитка служи изключително за задаване на Вашето възражение. Изключването на бисквитките може обаче да доведе до това, че отделни функции на нашите Интернет страници вече няма да са на Ваше разположение. Моля, имайте предвид, че бисквитка opt-out от технически съображения може да се приложи само за браузъра, от който е зададена. Ако изтриете бисквитките или използвате друг браузър, респ. друго крайно устройство, трябва да извършите отново opt-out.

Не са включени във възможността за настройка бисквитките, които по време на Вашето посещение са зададени на Интернет страници на трети лица от други доставчици.

През Вашия браузър можете обаче да изтриете всички бисквитки по всяко време. За целта се информирайте в помощните функции на Вашия браузър. И това обаче може да доведе до отделни функции, които вече няма да са на Ваше разположение.

Освен това чрез следния уебсайт е налице възможност да се управляват и деактивират бисквитки от трети доставчици:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.

Този уебсайт не се използва от нас, така че ние не сме отговорно и нямаме влияние върху съдържанието и достъпността му.

6.3. Преглед на използваните от нас бисквитки
В този раздел ще откриете преглед на използваните от нас бисквитки.

6.3.1. Непременно необходими бисквитки
Определени бисквитки са нужни, за да можем да предоставяме сигурно нашата онлайн оферта. В тази категория попадат напр.

 • – бисквитките, които служат за идентифициране, респ. оторизиране на нашите потребители;
 • – бисквитките, които временно запазват определени данни, въведени от потребителя (напр. съдържание на кошница за пазаруване или онлайн формуляр);
 • – бисквитките, които запазват определени потребителски предпочитания (напр. настройки за търсене или за език);
 • – бисквитките, които запазват данни, за да гарантират безпроблемното предаване на видео или аудио съдържания.


6.3.2. Бисквитки за анализ
Ние използваме бисквитки за анализ, за да регистрираме поведението при използване (напр. щракания върху рекламни банери, посетени подстраници, зададени параметри на търсене) на нашите потребители и да можем да ги оценим в статистическа форма.

6.3.3. Рекламни бисквитки
Ние използваме също така бисквитки за рекламни цели. Изготвените с помощта на тези бисквитки профили за поведение при използване (напр. щракания върху рекламни банери, посетени подстраници, зададени параметри на търсене) се използват от нас, за да Ви показваме реклами, респ. приложения, които са съгласувани с Вашите интереси ("базирана на интересите реклама").

6.3.4. Рекламни бисквитки на трети страни
Ние позволяваме и на трети фирми да събират данни за нашите потребители посредством рекламни бисквитки. Това позволява на нас и на третите страни да показваме на потребителите на нашата онлайн оферта базирана на интересите реклама, която се базира на анализ на Вашето поведение при ползване (напр. щракания върху рекламни банери, посетени подстраници, зададени параметри на търсене) като цяло, а не се ограничава до нашата онлайн оферта.

6.3.5. Бисквитки за конверсия
Нашите партньори за Conversion Tracking поставят бисквитка на Вашия компютър („бисквитка за конверсия“) когато попаднете през реклама на съответния партньор на нашата уебстраница. Тези бисквитки губят валидността си по правило след 30 дни. Ако посещавате определени наши страници и бисквитката още не е изтекла, ние и нашият съответен партньор за Conversion Tracking можем да разберем, че определен потребител е щракнал върху рекламата и е бил препратен към нашата страница. Събраната с помощта на бисквитките за конверсия информация служи за изготвяне на статистика за конверсията и за разбиране на общия брой потребители, които са щракнали върху съответната реклама и са били препратени към снабдената с Conversion-Tracking-Tag страница.

6.3.6. Проследяващи бисквитки във връзка със социални плъгини
На някои страници от нашата онлайн оферта има включени съдържания и услуги от други доставчици (напр. Facebook, Twitter), които могат да използват от своя страна бисквитки и активни компоненти. Ние нямаме влияние върху обработката на лични данни от тези доставчици. Повече информация за социалните плъгини ще откриете в раздел Социални плъгини.

6.4. WebTrends
WebTrends се осигурява от WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, САЩ.

Можете да възразите срещу събирането, респ. оценката на Вашите данни от този инструмент като използвате възможността opt-out в долната връзка: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp.

6.5. Monetate
Monetate се осигурява от Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, САЩ.

Можете да възразите срещу събирането, респ. оценката на Вашите данни от този инструмент като [допълнете индивидуално решение].

6.6. Google Analytics
Google Analytics се осигурява от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ ("Google"). Ние използваме Google Analytics с предлаганата от Google допълнителна функция за анонимизиране на IP адреси. При това IP адресът по правило се съкращава от Google още на територията на ЕС и само в изключителни случаи в САЩ, като при всяко положение се запазва само в съкратена форма.

Можете да възразите на събирането, респ. оценката на Вашите данни от този инструмент като свалите и инсталирате наличния плъгин за браузър от долната връзка: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

7. Използване на инструменти за ретаргетинг
За оптимизиране на нашия онлайн маркетинг ние използваме т.нар. ретаргетинг технологии. Така онлайн офертата трябва да се оформи по-интересно за Вас и да се съгласува с Вашите потребности. За тази цел ние използваме посочените по-долу инструменти.

Изготвените от тези инструменти с помощта на рекламни бисквитки респ. рекламни бисквитки на трети лица, т.нар. Web Beacons (невидими графики, които се наричат още пиксели или числови пиксели) или сравними технологии потребителски профили не се свързват с лични данни.

Инструментите се използват от доставчиците за показване на нашите потребители в нашата онлайн оферта и в офертите на трети лица на базирана на интересите реклама и за регулиране на това, с каква честота потребителите виждат определени реклами. Отговорно лице за обработката на данните във връзка с инструментите е съответният доставчик. Доставчиците на инструментите дават информация за горепосочените цели при нужда и на трети лица.

Инструментите или въобще не обработват IP адресите на потребителите или ги скъсяват веднага след получаването.

При всеки инструмент ще откриете информация за доставчика и за това, как може да се възрази срещу събирането на данни посредством този инструмент.

При инструменти, които работят с opt-out бисквитки, трябва да се обръща внимание на това, че opt-out функцията е свързана с устройството, респ. с браузъра и по принцип важи само за използваното в момента крайно устройство, респ. за използвания браузър. Ако използвате няколко крайни устройства, респ. браузъри, трябва да поставите opt-out на всяко отделно крайно устройство и във всеки използван браузър.

Освен това можете да предотвратите образуването на потребителски профили и като цяло чрез цялостно деактивиране на използването на бисквитки; вж. за целта раздела Изключване и изтриване на бисквитки.

Допълнителна информация за базираната на интереси реклама може да се открие на потребителския портал http://www.meine-cookies.org. През долната връзка към този портал можете освен това да проверявате състоянието на активиране относно инструменти на различни доставчици и да възразявате на събирането, респ. оценката на Вашите данни от тези инструменти: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager-beta.html.

Централна възможност за възражение за различните инструменти, по-специално от доставчици от САЩ, е на разположение и на долната връзка: http://www.networkadvertising.org/choices/.

В отделни случаи следните инструменти се използват:

7.1. Google AdSense
Доставчик на Google AdSense е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ ("Google"). Допълнителна информация за този инструмент ще получите тук.

Можете да възразите срещу събирането, респ. оценката на Вашите данни от този инструмент, като следвате тези указания за използване на Google.

7.2. Doubleclick
Доставчик на Doubleclick е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ ("Google"). Допълнителна информация за този инструмент ще получите тук.

Можете да възразите срещу събирането, респ. оценката на Вашите данни от този инструмент, като следвате тези указания за използване на Google.

8. Социални плъгини
Ние използваме в нашата онлайн оферта т.нар. социални плъгини на различни социални мрежи; те се описват поотделно в този раздел.

При използването на плъгини Вашият Интернет браузър представлява директна връзка към сървърите на съответните социални мрежи. По този начин съответният доставчик получава информация, че Вашият Интернет браузър е извикал съответната страница на нашата онлайн оферта, дори и ако нямате потребителски профил при доставчика или точно в момента не сте се вписали в него. Файловете за регистрация (вкл. Вашия IP адрес) при това се изпращат директно от Вашия Интернет браузър на сървъра на съответния доставчик и респ. се съхраняват там. Доставчикът, респ. неговият сървър могат да имат местоположение извън ЕС, респ. ЕИЗ (напр. в САЩ).

Плъгините представляват самостоятелни разширения на доставчиците на социални мрежи. Следователно нямаме влияние върху обхвата на събираните и запаметявани от доставчиците на социални мрежи чрез плъгини данни.

Целта и обхвата на събирането, по-нататъшната обработка и използването на данни чрез социалната мрежа, както и съответните права и възможности за настройка за защита на Вашата лична сфера можете да научите от заявленията за конфиденциалност на съответната социална мрежа.

Ако не желаете доставчиците на социални мрежи да получават и респ. да запазват или използват на свой ред данни за тази онлайн оферта, Вие не трябва да използвате съответните плъгини.

8.1. С т.нар. решение с 2 щраквания (предоставяно от Heise Medien GmbH & Co. KG) ние Ви предпазваме от това, Вашето посещение на нашите уебсайтове да се открива и оценява стандартно от доставчиците на социални мрежи. Когато извикате наша Интернет страница, която съдържа такива плъгини, то те първоначално са деактивирани. Едва след като щракнете върху осигурения бутон, плъгините ще се активират.

8.2. Плъгини от Facebook
Facebook се използва на адрес www.facebook.com от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, САЩ и на адрес www.facebook.de от Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ейре ("Facebook"). Преглед на плъгините от Facebook и техния външен вид ще откриете тук: http://developers.facebook.com/plugins; Информация за защитата на данни при Facebook ще откриете тук: http://www.facebook.com/policy.php.

8.3. Плъгини от Twitter
Twitter се използва от Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, САЩ ("Twitter"). Преглед на плъгините от Twitter и външния им вид ще откриете тук: https://twitter.com/about/resources/buttons; Информация за защитата на данни при Twitter ще откриете тук: https://twitter.com/privacy.

8.4. Плъгини от Google+
Google+ се използва от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ ("Google"). Преглед на плъгините от Google+ и външния им вид ще откриете тук: https://developers.google.com/+/plugins; Информация за защитата на данни при Google+ ще откриете тук: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

8.5. Плъгини от Pinterest
Pinterest се използва от Pinterest Inc, 808 Brennan St, San Francisco, CA 94103, САЩ ("Pinterest"). Преглед на плъгините от Pinterest и външния им вид ще откриете тук: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/; Информация за защитата на данни при Pinterest ще откриете тук: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

8.6. Плъгини от Instagram
Instagram се използва от Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, САЩ ("Instagram"). Преглед на плъгините от Instagram и външния им вид ще откриете тук: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges; Информация за защитата на данни при Instagram ще откриете тук: https://help.instagram.com/155833707900388/.

9. Social Sign In (вписване през социални мрежи)
Ние Ви предлагаме възможност да се впишете в нашата онлайн оферта с т.нар. social sign ins като напр. Facebook-Connect и Twitter.

За регистриране ще бъдете препратени към страницата на съответната социална мрежа, където можете да се впишете с Вашите данни за нея. Това води до свързване на Вашия профил в съответната мрежа с нашата услуга. При това информациите от Вашия местен публичен профил, Вашия имейл адрес и идентификационния номер на Вашите мрежови приятели, както и при нужда допълнителни данни се предават чрез съответната социална мрежа към нас.

Обратно използваната за регистриране социална мрежа получава Вашия статус на вписване, информацията от браузъра и Вашия IP адрес. Доставчикът на социалната мрежа, респ. неговият сървър могат да имат местоположение извън ЕС, респ. ЕИЗ (напр. в САЩ).

Ако не желаете да се осъществява обмен на данни между нас и социалната мрежа, не се регистрирайте чрез услугите за регистрация на социалната мрежа, а вместо това използвайте нашите собствени услуги за регистрация.

10. YouTube
Taзи онлайн оферта използва видео платформата YouTube, която се предлага от YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, САЩ („YouTube”). YouTube е платформа, която прави възможно възпроизвеждането на аудио и видео файлове.

Ако извикате съответна страница от нашата оферта, вграденият YouTube плейър ще изготви свързване към You-Tube, за да може да се предават и възпроизвеждат видео или аудио файлове. При това се предават и данни за YouTube като отговорно лице. Ние не сме отговорни за обработката на тези данни от YouTube.

Допълнителна информация за обхвата и целта на събираните данни, за по-нататъшната обработка и ползването на данните от YouTube, за Вашите права и за избираемите от Вас опции за защита на данните ще откриете в заявлението за конфиденциалност на YouTube.

11. Бюлетин

11.1. Бюлетин с вписване; Право на оттегляне
Можете в рамките на нашата онлайн оферта да се абонирате за бюлетини. Ние използваме за целта т.нар. процедура Double Opt-In, съгласно която ние Ви изпращаме бюлетин по имейл, мобилни услуги за съобщения (като напр. WhatsApp), SMS или Push известие едва след като Вие преди това изрично сте ни потвърдили чрез щракване върху връзка в известие активирането на услугата за бюлетини. Ако по-късно решите да не получавате бюлетини, можете да прекратите по всяко време абонамента като оттеглите съгласието си. Отказът става за бюлетини по имейл чрез посочена връзка в бюлетина, респ. в настройките за управление на съответната онлайн оферта. Алтернативно можете да се свържете с нас чрез данните в раздел Контакт.

12. Външни връзки
Нашата онлайн оферта може да съдържа връзки към Интернет страници на трети страни - доставчици, които не са свързани с нас. След щракване върху връзката ние нямаме влияние върху събирането, обработката и използването на всички предадени с щракването върху връзката на трети страни лични данни (като напр. IP адреса или URL на страницата, на която се намира връзката), тъй като поведението на третите страни естествено е извън нашия контрол. За обработката на подобни лични данни от трети страни ние не поемаме отговорност.

13. Сигурност
Нашите служители и използваните от нас фирми - доставчици на услуги са задължени за конфиденциалност и спазване на разпоредбите на приложимите закони за защита на данните.

Ние взимаме всички необходими технически и организационни мерки, за да гарантираме съответното ниво на защита и за защита на Вашите управлявани от нас данни по-специално от рисковете от неволно или неправомерно унищожаване, манипулация, загуба, промяна или неоторизирано разкриване, респ. неоторизиран достъп. Нашите мерки за защита постоянно се подобряват съгласно нивото на техническо развитие.

14. Права на потребителите
Моля, използвайте за предявяване на своите права данни в раздел Контакт. Моля, уверете се при това, че е възможно еднозначно идентифициране на Вашата личност.

Право на информация:
Имате право да получавате от нас информация за обработката на Вашите данни. За тази цел можете да предявите право на информиране по отношение на личните данни, които ние обработваме за Вас.

Право на коригиране и изтриване:
Можете да поискате от нас коригиране на грешни данни и - доколкото са изпълнени законовите предпоставки - допълване или изтриване на Вашите данни.

Това не важи за данните, които са нужни за целите на отчисляването и осчетоводяването или подлежат на законовото задължение за съхранение. Ако не е нужен достъп до такива данни, тяхната обработка е ограничена (вж. по-долу).

Ограничение на обработката:
Можете да поискате от нас - доколкото са изпълнени законовите предпоставки - да ограничим обработката на Вашите данни.

Възражение срещу обработката на данни:
Освен това имате право по всяко време да възразите срещу обработката на данни от наша страна. Ние след това ще регулираме обработката на Вашите данни, освен ако съгласно законовите предпоставки няма належащи причини за по-нататъшната обработка, които са с по-голяма законова тежест от Вашите права.

Възражение срещу директен маркетинг:
Освен това можете по всяко време да възразите срещу обработката на Вашите лични данни за рекламни цели ("възражение срещу реклама"). Моля, имайте предвид, че от организационни съображения може да се стигне до припокриване между Вашето оттегляне и използването на Вашите данни в рамките на вече течаща кампания.

Възражение срещу обработката на данни при правно основание „оправдан интерес“:
Освен това имате право по всяко време да възразите срещу обработката на данни от наша страна, доколкото това почива на оправдан интерес на правно основание. Ние след това ще регулираме обработката на Вашите данни, освен ако съгласно законовите предпоставки няма належащи причини за по-нататъшната обработка, които са с по-голяма законова тежест от Вашите права.

Оттегляне на съгласието:
Ако сте ни дали съгласие за обработка на Вашите данни, можете по всяко време да го оттеглите с действие в бъдещето. Правомерността на обработката на Вашите данни до отмяната остава незасегнато от това.

14.1. Преносимост на данните:
Допълнително имате право да поискате получаване на данните, които сте ни предоставили на разположение, в структуриран, достъпен и машинночетим формат, респ. - доколкото е технически приложимо - да поискате данните да се предадат на трето лице.

14.2. Право на възражение при надзорния орган:
Вие имате право да подадете оплакване до орган за защита на данните. Можете за целта да се обърнете към орган за защита на данните, който е компетентен за Вашия град, респ. за Вашата област или към компетентния за нас орган за защита на данните. Това е:
Отговорно национално лице за защита на данните и свободата на информацията

Mr Aleid WOLFSEN, Chairman of Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
Postbus 93374
NL 2509 AJ Den Haag/The Hague
Telefon: + 31-70-88 88 500
Telefax: + 31-70-88 88 501
E-Mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

15. Промяна на заявлението за конфиденциалност
Ние си запазваме правото да променяме нашите мерки за сигурност и защита на данните, доколкото това е нужно поради техническото развитие. В такива случаи ние ще адаптираме по съответния начин и нашите заявления за защита на данните. Моля, спазвайте за целта съответно актуалната версия на нашето заявление за конфиденциалност.

16. Контакт
Ако искате да се свържете с нас, можете да използвате посочения в раздел "Отговорно лице" адрес.

За предявяване на Вашите права, докладване на нарушения на защитата на данните и за мнения и оплаквания относно обработката на Вашите лични данни, ние препоръчваме да се обръщате към нашия концернов отговорник за защитата на данните:

Г-н
Матиас Гьобел
Концернов отговорник за защитата на данните
Сигурност на информацията и защита на данните в групата на Bosch (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Щутгарт
ГЕРМАНИЯ
или
Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com

или
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

17. Състояние: 01.05.2018