skok do hlavní nabíky

Ochrana údajů

1. Informace k ochraně osobních údajů
BOSCH POWER TOOLS B.V. (dále jen „DREMEL“ či „my“ nebo „nám“) je potěšena Vaší návštěvou našich webových stránek a mobilních aplikací (společné označení „online nabídka“) a Vaším zájmem o naši firmu a produkty.

2. DREMEL respektuje Vaše soukromí
Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů i zabezpečení všech obchodních dat mají pro nás vysokou důležitost, kterou zohledňujeme v našich obchodních procesech. Osobní údaje získané při Vaší návštěvě našich online nabídek zpracováváme jako důvěrné informace a pouze v souladu se zákonnými ustanoveními.

Ochrana osobních údajů a bezpečnost a zabezpečení informací jsou důležitou součástí politiky naší firmy.

3. Odpovědný subjekt
Odpovědný subjekt za zpracování Vašich dat je DREMEL; výjimky jsou vysvětleny v těchto informacích k ochraně osobních údajů.

Naše kontaktní údaje jsou následující:
DREMEL Europe
Bosch Power Tools B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
The Netherlands
Telephone number +31-(0)76-5795-000
Fax number +31-(0)76-5875-431
Online contact

4. Získávání, zpracovávání a používání osobních údajů

4.1. Kategorie zpracovaných údajů
Zpracovávají se následující kategorie údajů:

 • Údaje o komunikaci (např. jméno, tel. číslo, e-mail, adresa, IP adresa)

4.2. Zásady
Osobní údaje jsou všechny informace týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby, tedy např. jméno, adresa, tel. číslo, e-mailové adresy, údaje smluv, objednávek a vyúčtování, které jsou výrazem identity osoby.

Získáváme, zpracováváme a používáme osobní údaje (včetně IP adres) pouze v případě, pokud pro to existuje právní základ nebo pokud jste nám k tomu, např. v rámci registrace, poskytli souhlas.

4.2.1. – K určení chyb a z bezpečnostních důvodů
(Právní základy: Splnění našich zákonných povinností v oblasti bezpečnosti a zabezpečení dat a oprávněný zájem na odstranění chyb a o bezpečnost našich nabídek).

4.2.2. – Vlastní marketing nebo marketing zajišťovaný externími firmami i průzkum trhu a měření účinnosti a dosahu kampaně v právně přípustném rozsahu nebo na základě souhlasu
(Právní základ: Souhlas / oprávněný zájem z naší strany o přímý marketing, pokud je v souladu s ustanoveními zákona na ochranu osobních údajů a zákona o nekalé soutěži).

4.2.3. – Ankety týkající se produktů nebo ankety mezi zákazníky e-mailem a/nebo telefonicky, pokud jste výslovně souhlasili
(Právní základ: Souhlas).

Poznámka: Pokud u anket a průzkumu zapojíme ústav pro výzkum trhu, bude pracovat výhradně z našeho pověření a podle našich pokynů.

4.2.4. – Konání výherních soutěží nebo slevových akcí podle příslušných podmínek výherní soutěže nebo podmínek slevové akce
(Právní základ plnění smlouvy).

4.2.5. – Zasílání newsletteru se souhlasem příjemce e-mailem nebo pomocí SMS/MMS
(Právní základ: Souhlas).

4.2.6. – Provoz komunity pro přihlášené členy za účelem [doplňte prosím účely komunity ]
(Právní základ: plnění smlouvy)

4.2.7. – Zachování a hájení našich práv
(Právní základ: oprávněný zájem z naší strany o uplatnění a hájení našich práv).

4.3. Soubory protokolů
Při každém použití internetu zasílá Váš internetový prohlížeč automaticky určité informace, které ukládáme v tzv. souborech protokolů.

Soubory protokolů krátkodobě ukládáme k určení chyb a z bezpečnostních důvodů (např. k objasnění útoků) a poté vymažeme. Soubory protokolů, u kterých je uchování nezbytné k důkaznímu řízení, nejsou vymazány až do konečného objasnění daného případu a mohou být v jednotlivém případě předány vyšetřovacím orgánům.

Soubory protokolu (bez IP adresy, resp. úplné IP adresy) se používají také k analytickým účelům; viz také část Webová analytika.

V souborech protokolů se ukládají především následující informace:

 • – IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zařízení, ze kterého probíhá přístup na online nabídku;
 • – internetová adresa webových stránek, ze kterých byla vyvolána online nabídka (tzv. origin-URL nebo referer-URL);
 • – název poskytovatele služby, pomocí které se uskutečnil přístup na online nabídku;
 • – název vyvolaných souborů nebo informací;
 • – datum, čas a trvání vyvolání;
 • – objem přenesených dat;
 • – operační systém a informace k použitému internetovému prohlížeči včetně instalovaných doplňků (add-ons) (např. Flash Player);
 • – kód stavu http (např. „dotaz úspěšný“ nebo „požadovaný soubor nebyl nalezen“).

4.4. Předání údajů

4.4.1. Předání údajů jiným odpovědným subjektům
Vaše osobní údaje předáváme jiným odpovědným subjektům zásadně pouze v případě, že je to nutné k plnění smlouvy, máme my nebo třetí strana oprávněný zájem na předání údajů nebo je k dispozici Váš souhlas s předáním. Podrobnosti k právním základům najdete v části Účely zpracování a právní základy. Třetí stranou mohou být také jiné společnosti skupiny Bosch. Pokud se předávají údaje třetí straně na základě oprávněného zájmu, je tato skutečnost vysvětlena v těchto informacích k ochraně osobních údajů.

Kromě toho lze údaje předat jiným odpovědným subjektům, pokud jsme k tomu vázáni platnými zákony nebo na základě vykonatelného úředního nebo soudního nařízení.

4.4.2. Poskytovatelé služeb (obecně)
Externí poskytovatele služeb pověřujeme úlohami jako prodejní a marketingové služby, správa smluv, provedení plateb, programování, datový hosting a služby horké linky. Tyto poskytovatele služeb jsme pečlivě vybrali a pravidelně kontrolujeme jejich činnost, především jejich pečlivé zacházení s daty u nich uloženými a zabezpečení těchto dat. Všechny poskytovatele služeb jsme zavázali k zachování důvěrnosti a dodržování platných zákonů. Poskytovatelem služeb mohou být také jiné společnosti skupiny Bosch.

4.5. Předání údajů příjemcům mimo EHP
Osobní údaje můžeme předat také příjemcům, kteří mají sídlo mimo EHP v tzv. třetích zemích. V tomto případě před předáním údajů zajistíme, aby u příjemce existovala buď přiměřená úroveň ochrany osobních údajů (např. na základě rozhodnutí o přiměřenosti ze strany Evropské komise pro danou zemi, nebo byla uzavřena dohoda o tzv. standardních smluvních doložkách EU mezi Evropskou unií a příjemcem), nebo abychom měli Váš souhlas s předáním údajů.

U nás můžete získat přehled příjemců v třetích zemích a kopii konkrétně sjednaných nařízení k zajištění přiměřené úrovně ochrany osobních údajů. Využijte prosím údaje v části Kontakt.

4.6. Doba uložení; lhůty pro uchování
Vaše údaje ukládáme zásadně po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí naší online nabídky a s ní spojených služeb, resp. máme oprávněný zájem údaje dále ukládat (např. můžeme mít také po splnění smlouvy ještě oprávněný zájem na poštovním marketingu). Ve všech ostatních případech vymažeme Vaše osobní údaje s výjimkou údajů, které musíme dále uchovávat kvůli plnění právních povinností (např. jsme na základě lhůt pro uchování dokladů v souladu s daňovým a obchodním právem povinni předložit v určitém období úřadům dokumenty jako smlouvy a faktury).

5. Výherní soutěže nebo slevové akce
Pokud se účastníte výherní soutěže nebo slevové akce, které pořádáme, používáme Vaše údaje k informování o výhře a za účelem marketingu našich produktů v právně přípustném rozsahu, příp. ve Vámi odsouhlaseném rozsahu. Podrobné informace k výherním soutěžím nebo slevovým akcím najdete v příslušných podmínkách účasti.

6. Použití cookies

6.1. Všeobecné informace
Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě online nabídky ukládají na Vašem počítači. Pokud tuto online nabídku vyvoláte znovu, odešle Váš prohlížeč obsah cookies zpět danému poskytovateli a umožní tak znovu identifikovat koncové zařízení. Čtení cookies nám umožní optimálně navrhnout naši online nabídku a usnadnit Vám používání.

6.2. Vypnutí a vymazání cookies
Když navštívíte naše internetové stránky, zobrazí se Vám ve vyskakovacím okně vrstvy cookies dotaz, zda povolíte cookies používané našimi stránkami, nebo je chcete v nastaveních vypnout.

Pokud se rozhodnete cookies nepovolit, ve Vašem prohlížeči se uloží opt-out cookie. Tento cookie slouží výhradně k přiřazení Vašeho nesouhlasu. Vypnutí cookies může ovšem způsobit, že již nebudete mít dostupné jednotlivé funkce našich internetových stránek. Nezapomeňte, že opt-out cookie se z technických důvodů může použít pouze pro prohlížeč, ze kterého byl nastaven. Pokud cookies vymažete nebo použijete jiný prohlížeč či jiné koncové zařízení, musíte znovu provést volbu opt-out.

Možnost nastavení se nevztahuje na cookies, které byly během Vaší návštěvy internetových stránek třetích stran použity jinými poskytovateli.

Prostřednictvím svého prohlížeče můžete ovšem kdykoli vymazat všechny cookies. O této možnosti se informujte ve funkcích nápovědy svého prohlížeče. Může to ovšem také způsobit, že již nebudete mít dostupné jednotlivé funkce.

Kromě toho existuje na následující webové stránce možnost spravovat a deaktivovat používání cookies třetími stranami:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.

Tyto webové stránky neprovozujeme, takže za ně neodpovídáme a nemáme vliv na obsah a dostupnost.

6.3. Přehled námi používaných cookies
V následující části najdete přehled námi používaných cookies.

6.3.1. Nezbytně nutné cookies
Určité cookies jsou nutné, abychom Vám mohli spolehlivě poskytnout online nabídku. Do této kategorie patří např.

 • – cookies, které slouží k identifikaci a ověření našich uživatelů;
 • – cookies, které dočasně ukládají zadání uživatele (např. obsah nákupního košíku nebo online formuláře);
 • – cookies, které ukládají určité preference uživatele (např. nastavení vyhledávání nebo jazyka);
 • – cookies, které ukládají data zaručující bezchybné přehrávání video- a audioobsahu.

6.3.2. Analytické cookies
Analytické cookies používáme pro záznam uživatelského chování (např. kliknutí na reklamní bannery, navštěvované podstránky, vyhledávací dotazy) našich uživatelů a pro statistické vyhodnocení.

6.3.3. Reklamní cookies
Cookies používáme také k reklamním účelům. Profily k uživatelskému chování vytvořené pomocí těchto cookies (např. kliknutí na reklamní bannery, navštěvované podstránky, vyhledávací dotazy) používáme k tomu, abychom Vám zobrazili reklamu nebo nabídky přizpůsobené Vašim zájmům („zájmově orientovaná reklama“).

6.3.4. Reklamní cookies třetích stran
Povolujeme také jiným společnostem shromažďovat data našich uživatelů pomocí reklamních cookies. To nám a třetím stranám umožňuje zobrazovat uživatelům našich online nabídek zájmově orientovanou reklamu založenou na analýze jejich uživatelského chování (např. kliknutí na reklamní bannery, navštěvované podstránky, vyhledávací dotazy) celkově a bez omezení na naši online nabídku.

6.3.5. Konverzní cookies
Naši partneři pro sledování konverzí uloží na Vašem počítači cookie („konverzní cookie“), pokud jste přešli na naše webové stránky prostřednictvím zobrazené reklamy dotčeného partnera. Cookies ztratí zpravidla po 30 dnech platnost. Pokud navštěvujete určité námi poskytované stránky a platnost cookie ještě nevypršela, můžeme my a příslušný partner pro sledování konverzí poznat, že byl určitý uživatel přesměrován na naše stránky kliknutím na zobrazenou reklamu. Informace získané pomocí konverzních cookies slouží k vytváření statistik konverzí a zjištění celkového počtu uživatelů, kteří na danou reklamu klikli a byli přesměrováni na webovou stránku označenou tagem sledování konverzí.

6.3.6. Konverzní cookies v souvislosti s plug-iny sociálních sítí
Na některých stránkách naší online nabídky jsou začleněny obsahy a služby jiných poskytovatelů (např. Facebook, Twitter), které mohou z jejich strany používat cookies a aktivní komponenty. Nemáme vliv na zpracování osobních údajů těmito poskytovateli. Bližší informace k plug-inům sociálních sítí najdete v části Plug-iny sociálních sítí.

7. Webová analytika
Statistické informace o používání naší online nabídky potřebujeme k její optimalizaci z hlediska uživatelské přívětivosti, k provádění měření účinnosti a dosahu a k průzkumu trhu.

Za tímto účelem používáme nástroje pro webovou analytiku popsané v této části.

Profily používání vytvořené těmito nástroji pomocí analytických cookies nebo vyhodnocením souborů protokolů nejsou slučovány s osobními údaji. Nástroje buď vůbec nepoužívají IP adresy uživatelů, nebo je okamžitě po získání dat zkracují.

Poskytovatelé nástrojů zpracovávají údaje pouze jako zpracovatelé podle našich pokynů, a ne k vlastním účelům.

Ke každému nástroji najdete níže informace o daném poskytovateli a o tom, jak můžete vyjádřit nesouhlas se shromažďováním a zpracováním údajů tímto nástrojem.

U nástrojů, které pracují s opt-out cookies, nezapomeňte, že opt-ouf funkce se vztahuje na zařízení nebo prohlížeč a zásadně platí pouze pro právě používané koncové zařízení, příp. používaný prohlížeč. Pokud používáte několik koncových zařízení nebo prohlížečů, musíte volbu opt-out nastavit u každého koncového zařízení a v každém prohlížeči.

Kromě toho můžete vytváření profilů používání zabránit také tím, že obecně deaktivujete používání cookies; viz také část Vypnutí a vymazání cookies.

7.1. WebTrends
Nástroj WebTrends poskytuje WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, USA.

Nesouhlas se shromažďováním nebo vyhodnocováním svých údajů tímto nástrojem můžete vyjádřit tak, že použijete možnost volby opt-out na následujícím odkazu: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp.

7.2. Monetate
Nástroj Monetate poskytuje Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA.

Nesouhlas se shromažďováním nebo vyhodnocováním svých údajů tímto nástrojem můžete vyjádřit tak, že [doplňte individuální řešení].

7.3. Google Analytics
Nástroj Google Analytics poskytuje Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Nástroj Google Analytics používáme s doplňkovou funkcí k anonymizaci IP adres nabízenou společností Google. Přitom společnost Google IP adresu zpravidla zkrátí již v EU a pouze ve výjimečných případech zkrácení provádí teprve v USA a v každém případě IP adresu ukládá pouze ve zkrácené formě.

Nesouhlas se shromažďováním nebo vyhodnocováním svých údajů tímto nástrojem můžete vyjádřit tak, že si stáhnete a nainstalujte plug-in do prohlížeče dostupný na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

8. Použití retargetingových nástrojů
K optimalizaci našeho online marketingu používáme tzv. retargetingové technologie. Využitím těchto technologií se má online nabídka zobrazovat tak, aby byla pro Vás zajímavější a zároveň byla přizpůsobena Vašim potřebám. Za tímto účelem používáme níže uvedené nástroje.

Profily používání vytvořené pomocí reklamních cookies nebo reklamních cookies třetích stran pomocí tzv. web beacons (neviditelné obrázky nazývané také internetový tag nebo pixelový tag) nebo srovnatelnými technologiemi nejsou slučovány s osobními údaji.

Poskytovatelé používají nástroje k tomu, aby se uživatelům v naší online nabídce a v nabídkách třetích stran zobrazovala zájmově orientovaná reklama a aby řídili, s jakou frekvencí se uživatelům určité reklamy zobrazují. Subjektem odpovědným za zpracování dat v souvislosti s těmito nástroji je příslušný poskytovatel. Poskytovatelé nástrojů mohou příp. předávat informace k výše uvedeným účelům také třetím stranám.

Nástroje buď vůbec nepoužívají IP adresy uživatelů, nebo je okamžitě po získání dat zkracují.

U každého nástroje najdete informace o poskytovateli a o tom, jak můžete vyjádřit nesouhlas se shromažďováním údajů tímto nástrojem.

U nástrojů, které pracují s opt-out cookies, nezapomeňte, že opt-ouf funkce se vztahuje na zařízení nebo prohlížeč a zásadně platí pouze pro právě používané koncové zařízení, příp. používaný prohlížeč. Pokud používáte několik koncových zařízení nebo prohlížečů, musíte volbu opt-out nastavit u každého koncového zařízení a v každém prohlížeči.

Kromě toho můžete vytváření profilů používání zabránit také tím, že obecně deaktivujete používání cookies; viz také část Vypnutí a vymazání cookies.

Další informace týkající se zájmově orientované reklamy najdete na portálu pro spotřebitele http://www.meine-cookies.org. Pomocí níže uvedeného odkazu na portál si navíc můžete zobrazit stav aktivace nástrojů různých poskytovatelů a vyjádřit nesouhlas se shromažďováním nebo vyhodnocováním svých údajů těmito nástroji: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager-beta.html.

Centrální možnost pro vyjádření nesouhlasu pro různé nástroje především poskytovatelů z USA je dostupná také na následujícím odkazu: http://www.networkadvertising.org/choices/.

Používají se následující nástroje:

8.1. Google AdSense
Nástroj Google AdSense poskytuje Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Další informace k tomuto nástroji najdete zde.

Nesouhlas se shromažďováním nebo vyhodnocováním svých údajů tímto nástrojem můžete vyjádřit tak, že se budete řídit pokyny pro používání od společnosti Google.

8.2. Doubleclick
Nástroj Doubleclick poskytuje Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Další informace k tomuto nástroji najdete zde.

Nesouhlas se shromažďováním nebo vyhodnocováním svých údajů tímto nástrojem můžete vyjádřit tak, že se budete řídit pokyny pro používání od společnosti Google.

9. Plug-iny sociálních sítí

V naší online nabídce používáme plug-iny různých sociálních sítí; v této části je jednotlivě popíšeme.

Při použití plug-inů vytvoří Váš internetový prohlížeč přímé spojení se servery dané sociální sítě. Tak získá daný provozovatel informaci, že Váš internetový prohlížeč vyvolal určitou stránku naší online nabídky, i když u provozovatele nemáte uživatelský účet nebo nejste právě přihlášeni. Soubory protokolů (včetně IP adresy) odesílá Váš internetový prohlížeč přímo serveru daného provozovatele, kde se příp. ukládají. Provozovatel nebo jeho server může mít sídlo mimo EU nebo EHP (např. v USA).

Tyto plug-iny představují samostatná rozšíření provozovatelů sociálních sítí. Proto nemáme vliv na objem dat shromažďovaných a ukládaných prostřednictvím těchto plug-inů provozovateli sociálních sítí.

Účel a rozsah shromažďování, dalšího zpracování a používání dat sociálních sítí i práva s tím spojená a možnosti nastavení pro ochranu soukromí jsou uvedeny v informacích k ochraně osobních údajů dané sociální sítě.

Pokud nechcete, aby provozovatelé sociálních sítí získávali a příp. ukládali a dále zpracovávali údaje prostřednictvím této online nabídky, neměli byste tyto plug-iny používat.

9.1. Řešením vyžadujícím dvě kliknutí (poskytnutým společností Heise Medien GmbH & Co. KG) Vás chráníme před tím, aby byla Vaše návštěva našich webových stránek standardně monitorována a vyhodnocována provozovateli sociálních sítí. Pokud vyvoláte stránku naší internetové prezence obsahující takové plug-iny, plug-iny jsou nejprve deaktivované. Aktivují se teprve kliknutím na připravené tlačítko.

9.2. Plug-iny pro sociální síť Facebook
Facebook je provozován na www.facebook.com společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, a na www.facebook.de společností Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland („Facebook“). Přehled plug-inů pro sociální síť Facebook a jejich vzhled najdete zde: http://developers.facebook.com/plugins; informace k ochraně osobních údajů u společnosti Facebook najdete zde: http://www.facebook.com/policy.php.

9.3. Plug-iny pro sociální síť Twitter
Twitter provozuje společnost Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Přehled plug-inů pro sociální síť Twitter a jejich vzhled najdete zde: https://twitter.com/about/resources/buttons; informace k ochraně osobních údajů u společnosti Twitter najdete zde: https://twitter.com/privacy.

9.4. Plug-iny pro sociální síť Google+
Google+ provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ƒ„Google“). Přehled plug-inů pro sociální síť Google+ a jejich vzhled najdete zde: https://developers.google.com/+/plugins; informace k ochraně osobních údajů u společnosti Google+ najdete zde: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

9.5. Plug-iny pro sociální síť Pinterest
Pinterest provozuje společnost Pinterest Inc, 808 Brennan St, San Francisco, CA 94103, USA („Pinterest“). Přehled plug-inů pro sociální síť Pinterest a jejich vzhled najdete zde: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/; informace k ochraně osobních údajů u společnosti Pinterest najdete zde: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

9.6. Plug-iny pro sociální síť Instagram
Instagram provozuje společnost Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Přehled plug-inů pro sociální síť Instagram a jejich vzhled najdete zde: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges; informace k ochraně osobních údajů u společnosti Instagram najdete zde: https://help.instagram.com/155833707900388/.

10. Přihlášení přes sociální sítě (Social Sign In)
Nabízíme Vám možnost přihlásit se do naší online nabídky pomocí tzv. Social Sign In jako Facebook Connect a Twitter.

Pro zaregistrování budete přesměrováni na stránku dané sociální sítě, kde se můžete přihlásit pomocí svých údajů. To způsobí, že se Váš účet na dané sociální síti propojí s naší službou. Přitom se k nám z dané sociální sítě odešlou informace Vašeho tamního veřejného profilu, e-mailová adresa a identifikátory Vašich přátel na síti i příp. další údaje.

Sociální síť použitá k registraci naopak získá Váš stav přihlášení, informace o prohlížeči a Vaši IP adresu. Provozovatel sociální sítě nebo jeho server může mít sídlo mimo EU nebo EHP (např. v USA).

Pokud si nepřejete, aby docházelo k předávání dat mezi námi a sociálními sítěmi, nepřihlašujte se přes sociální registrační služby, ale místo toho použijte naše vlastní přihlašovací služby.

11. YouTube
Tato online nabídka používá videoplatformu YouTube provozovanou společností YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). YouTube je platforma umožňující přehrávání audio- a videosouborů.

Když vyvoláte určitou stránku naší nabídky, vytvoří integrovaný přehrávač YouTube Player spojení s You Tube, aby bylo možné přenést a přehrát audio- a videosoubory. Přitom se přenášejí data k YouTube jako odpovědnému subjektu. Nejsme odpovědní za zpracování těchto dat ze strany YouTube.

Další informace k rozsahu a účelu shromážděných dat, k dalšímu zpracování a používání dat ze strany YouTube, ke svým právům a volitelným možnostem ochrany osobních údajů najdete v informacích k ochraně osobních údajů společnosti YouTube.

12. Newsletter

12.1. Newsletter s přihlášením k odběru; právo na odvolání souhlasu
V rámci naší online nabídky můžete odebírat newsletter. K tomu používáme tzv. princip double opt-in, podle kterého Vám zašleme newsletter e-mailem nebo prostřednictvím mobilních aplikací pro zasílání textových zpráv (jako WhatsApp), SMS nebo push notifikací teprve poté, co jste nám výslovně potvrdili aktivaci služby odběru newsletteru kliknutím na odkaz v zaslané zprávě. Pokud se později rozhodnete, že již nechcete newslettery odebírat, můžete odběr kdykoli ukončit odvoláním souhlasu. Odvolání souhlasu se provádí pro e-mailový newsletter kliknutím na odkaz uvedený v newsletteru, příp. v nastavení dané online nabídky. Nebo nás kontaktuje prostřednictvím údajů uvedených v části Kontakt.
13. Externí odkazy
Naše online nabídka může obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran – s námi nepropojených poskytovatelů. Po kliknutí na odkaz již nemáme vliv na shromažďování, zpracování a použití osobních údajů přenesených třetím stranám kliknutím na odkaz (jako např. IP adresa nebo URL stránky, na které se odkaz nachází), protože přirozeně nemáme kontrolu nad jednáním třetích stran. Za zpracování osobních údajů třetími stranami neneseme odpovědnost.

14. Bezpečnost
Naši zaměstnanci a námi pověření poskytovatelé služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat ustanovení aplikovatelných zákonů o ochraně osobních údajů.

Provádíme všechna nezbytná technická a organizační opatření pro zajištění přiměřené úrovně ochrany a pro ochranu námi spravovaných údajů především před riziky náhodného nebo neoprávněného zničení, manipulace, ztráty, modifikace nebo neoprávněného zveřejnění a neoprávněného přístupu. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována v souladu s technologickým vývojem.

15. Práva uživatelů
K uplatnění svých práv použijte prosím údaje v části Kontakt. Přitom zajistěte, abychom mohli jednoznačně identifikovat Vaši osobu.

Právo na informace a právo na přístup k informacím:
Máte právo získat od nás informace týkající se zpracování Vašich údajů. K tomu můžete uplatnit právo na přístup k osobním informacím, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu a právo na výmaz:
Můžete od nás vyžadovat, abychom – pokud jsou splněny zákonné předpoklady – opravili nesprávné údaje k Vaší osobě nebo abychom Vaše údaje vymazali.

To neplatí pro údaje nezbytné pro účely vyúčtování a účetnictví nebo pro údaje, na které se ze zákona vztahuje povinnost uchovávání. Pokud není přístup k takovým údajům potřeba, jejich zpracování se omezí (viz níže).

Omezení zpracování:
Můžete od nás vyžadovat, abychom omezili zpracování Vašich údajů – pokud jsou splněny zákonné předpoklady.

Námitka proti zpracování údajů:
Kromě toho máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování údajů z naší strany. Pak ukončíme zpracování Vašich údajů, ledaže můžeme – na základě zákonných norem – prokázat pádné a právem chráněné důvody pro další zpracování, které převáží nad Vašimi právy.

Námitka proti přímému marketingu:
Kromě toho můžete kdykoliv podat námitku proti zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely („námitka proti zpracování údajů k marketingovým účelům“). Zohledněte prosím, že z organizačních důvodů může dojít ke kolidování Vašeho odvolání souhlasu s použitím Vašich údajů v rámci již probíhající kampaně.

Námitka proti zpracování údajů u právního základu „oprávněný zájem“:
Kromě toho máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování údajů z naší strany, pokud se opírá o právním základem oprávněný zájem. Pak ukončíme zpracování Vašich údajů, ledaže můžeme – na základě zákonných norem – prokázat pádné a právem chráněné důvody pro další zpracování, které převáží nad Vašimi právy.

Odvolání souhlasu:
Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním údajů, můžete jej kdykoli odvolat s budoucí účinností. Oprávněnost zpracování Vašich údajů až do okamžiku odvolání zůstane tímto nedotčena.

15.1. Přenositelnost dat:
Nadále máte právo obdržet údaje, které jste nám poskytli, předané ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, příp. – je-li to technicky proveditelné – požadovat, aby byly předány třetí straně.

15.2. Právo podat stížnost u dozorového úřadu:
Máte právo podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů. Můžete se obrátit na úřad na ochranu osobních údajů, pod jehož příslušnost podle svého bydliště či spolkové země spadáte nebo na úřad na ochranu osobních údajů, pod jehož příslušnost spadáme. To je:

Zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů a svobodu informací

Adresa:
Mr Aleid WOLFSEN, Chairman of Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
Postbus 93374
NL 2509 AJ Den Haag/The Hague
Telefon: + 31-70-88 88 500
Telefax: + 31-70-88 88 501
E-Mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

16. Změna informací k ochraně osobních údajů
Vyhrazujeme si právo změnit naše bezpečnostní opatření a opatření na ochranu osobních údajů, pokud to bude nutné kvůli technickému vývoji. V takových případech upravíme také naše informace k ochraně osobních údajů. Proto berte na zřetel vždy aktuální verzi našich informací k ochraně osobních údajů.

17. Kontakt
Pokud nás chcete kontaktovat, jsme k zastižení na adrese uvedené v části „Odpovědný subjekt“.

Pro uplatnění svých práv, oznámení incidentů relevantních z hlediska ochrany osobních údajů i pro podněty a stížnosti ohledně zpracování Vašich osobních údajů doporučujeme se obrátit na našeho koncernového pověřence pro ochranu osobních údajů:

Matthias Goebel
koncernový pověřenec pro ochranu osobních údajů
Bezpečnost informací a ochrana osobních údajů ve skupině Bosch (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart
NĚMECKO
nebo
Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com

nebo
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

18. Stav: 01.05.2018