skok do hlavní nabíky

Veškeré elektrické nářadí Dremel jsou pečlivě vyzkoušené, otestované a podrobené důkladné kontrole ve firemním oddělení pro kontrolu kvality Dremel. Z toho důvodu Dremel poskytuje na elektrické nářadí záruku Dremel. Nároky kupujícího na odstranění vad, plynoucí z kupní smlouvy s prodávajícím, jakož i zákonná práva, nejsou touto zárukou omezeny.


 1. Záruku poskytujeme podle následujících pravidel (č. 2–7) bezplatným odstraněním poruchy nářadí nebo přístroje, která byla během záruční doby prokazatelně způsobena vadou materiálu nebo výrobní vadou.
 2. Záruční doba činí 24 měsíců, při variantě kupní smlouvy, kdy kupujícím je osoba zapsaná v obchodním rejstříku, podnikající na základě živnostenského oprávnění apod., platí záruka 12 měsíců. Záruční doba začíná plynout dnem koupě prvním odběratelem. Rozhodující je datum na originálu prodejního dokladu.
 3. Ze záruky jsou vyloučeny:
  • Díly podléhající opotřebení normálním používáním či jinému přirozenému opotřebení, jakož i vady nářadí způsobené normálním opotřebením nebo jiným přirozeným opotřebením
  • Vady nářadí a přístrojů, způsobené nedodržením pokynů pro používání, používáním v rozporu s určeným účelem, abnormálními podmínkami prostředí, nepřiměřenými provozními podmínkami, přetížením nebo špatnou údržbou či ošetřováním
  • Vady nářadí a přístrojů, způsobené použitím příslušenství, doplňků nebo náhradních dílů, které nejsou originálními díly Dremel
  • Nářadí a přístroje, u kterých byly provedeny změny nebo úpravy
  • Nepatrné odchylky od požadovaných vlastností, nepodstatné pro hodnotu a použitelnost nářadí a přístrojů
 4. Odstranění vad, u kterých uznáme, že se na ně vztahuje záruka, se uskutečňuje tak, že vadné nářadí nebo přístroje podle našeho rozhodnutí bezplatně opravíme nebo vyměníme za bezvadné nářadí nebo bezvadný přístroj stejného typu (resp. následujícím modelem). Vyměněné nářadí nebo přístroje přecházejí do našeho vlastnictví.
 5. Nároky plynoucí ze záruky se musí uplatnit během záruční doby. K tomu je potřeba reklamované nářadí či reklamovaný přístroj spolu s originálem prodejního dokladu, na kterém musí být uvedeno datum prodeje a označení produktu, předložit nebo zaslat prodejci nebo jednomu ze zákaznických servisních center uvedených na www.dremeleurope.com . Pokud kupující posílá nářadí nebo přístroj prodejci či nebo zákaznickému servisnímu centru, náklady na dopravu a riziko přepravy nese kupující.
 6. Jiné nároky než právo na odstranění vad nářadí nebo přístroje, které je uvedené v těchto záručních podmínkách, z naší záruky nevyplývají.
 7. Záruční úkony nejsou důvodem k prodloužení nebo obnovení záruční doby.

Výše uvedené záruky platí pro nářadí a přístroje zakoupené a používané v Evropě. Na tuto záruku se vztahuje vnitrostátní právo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží (CISG).

DREMEL EUROPE
Breda, Nizozemí


Únor 2018