ανατρέξτε στο κύριο περιεχόμενο

ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΡΙΕΛΑ

Brand Manager

Robert Bosch S.A.
Ερχείας 37
19400 Κορωπί
Ελλάδα

Τηλέφωνο: 210 57 01 254
Φαξ: 210 57 01 263

Evgenia.Griela@gr.bosch.com