ανατρέξτε στο κύριο περιεχόμενο

Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία Dremel ελέγχονται λεπτομερειακά και υποβάλλονται στους αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους της Dremel. Γι’ αυτούς τους λόγους η Dremel εγγυάται για τα ηλεκτρικά εργαλεία. Οι αξιώσεις του αγοραστή από την εγγύηση για τυχόν ελαττώματα που πηγάζουν από τη σύμβαση αγοράς με τον πωλητή καθώς και τα νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα δεν περιορίζονται με αυτή την εγγύηση.


 1. Η εγγύηση παρέχεται σύμφωνα με ακόλουθους όρους (2 - 7) χωρίς χρέωση της επισκευής των βλαβών στο εργαλείο, που παρουσιάζονται εντός του χρόνου της εγγύησης και οφείλονται αποδεδειγμένα σε αστοχία του υλικού ή σε κατασκευαστικό λάθος.
 2. Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης είναι 24 μήνες, ενώ για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση ο χρόνος εγγύησης είναι 12 μήνες. Η ισχύς της εγγύησης αρχίζει με την αγορά του εργαλείου. Ισχύει η ημερομηνία πάνω στη γνήσια απόδειξη αγοράς.
 3. Εξαιρούνται της εγγύησης:
  • Μέρη, που υπόκεινται σε συνήθη φθορά χρήσης ή σε άλλη φυσική φθορά, καθώς και βλάβες του εργαλείου, που οφείλονται σε συνήθη φθορά χρήσης ή σε άλλη φυσική φθορά
  • Βλάβες στο εργαλείο, που οφείλονται σε μη τήρηση των οδηγιών χρήσης, σε μη ενδεδειγμένη χρήση του εργαλείου, σε απρόβλεπτες συνθήκες περιβάλλοντος, σε ακατάλληλες προς το εργαλείο συνθήκες χρήσης, σε υπερβολική καταπόνηση ή σε ελλιπή συντήρηση ή φροντίδα του εργαλείου
  • Βλάβες στο εργαλείο, που οφείλονται στη χρήση, μη αυθεντικών εξαρτημάτων και ανταλλακτικών της Dremel
  • Εργαλεία στα οποία έχουν γίνει τροποποιήσεις και παρεμβάσεις
  • Περιπτώσεις ασήμαντων αποκλίσεων από τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, που δεν επηρεάζουν την αξία και τη χρήση του εργαλείου
 4. Η επισκευή της βλάβης ενός εργαλείου, που καλύπτεται από τους όρους της εγγύησης, διεκπεραιώνεται κατά την κρίση μας ως εξής: Είτε επισκευάζεται το ελαττωματικό εργαλείο χωρίς χρέωση ή αντικαθίσταται με ένα άλλο όμοιο εργαλείο (ενδεχομένως ένα μεταγενέστερο μοντέλο). Τα ανταλλακτικά ή τα εργαλεία που αντικαθίστανται περιέρχονται στην κυριότητά μας.
 5. Η αίτηση εγγύησης θα πρέπει να γίνει εντός του χρόνου εγγύησης. Για την κάλυψη της εγγύησης θα πρέπει να προσκομίσετε ή να αποστείλετε στον πωλητή ή σε αρμόδιο σημείο εξυπηρέτησης πελατών που αναφέρονται στο www.dremeleurope.com το πρωτότυπο τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς με την αναγραφόμενη ημερομηνία και την περιγραφή του προϊόντος. Εργαλεία στα οποία έχουν γίνει παρεμβάσεις από τον πελάτη ή/ και αποσυναρμολογηθεί εν μέρει ή στο σύνολό τους από τον πελάτη δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Εάν ο αγοραστής στείλει το εργαλείο στον πωλητή ή σε σημείο εξυπηρέτησης πελατών, τα έξοδα και ο κίνδυνος μεταφοράς βαρύνουν τον αγοραστή.
 6. Με την παρούσα εγγύηση δεν θεμελιώνονται αξιώσεις εκτός από το δικαίωμα επισκευής του ελαττωματικού εργαλείου σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους.
 7. Μετά την επισκευή στο πλαίσιο της εγγύησης δεν επιμηκύνεται ούτε ανανεώνεται ο χρόνος εγγύησης για το εργαλείο.

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για εργαλεία, που αγοράζονται και χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη. Για αυτήν την εγγύηση ισχύει το εθνικό δίκαιο, με αποκλεισμό της συμφωνίας των Ηνωμένων Εθνών περί συμβάσεων σχετικών με τη διεθνή αγορά προϊόντων (CISG).

DREMEL EUROPE
Breda, Ολλανδία


Φεβρουάριος 2018