1 Paslaugų teikėjas

1.1 Už „Dremel“ tinklalapius atsakingas asmuo

Publisher

DREMEL Europe
Bosch Powertools B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
The Netherlands

Contact

Telephone number +31-(0)76-5795-000
Fax number +31-(0)76-5875-431

Online contact

Business form

B.V.

Authorised legal representatives

Jean Paul Meeuwissen

Entry in Register

Kamer van Koophandel West-Brabant: 20066721 0000
Turnover Tax ID: NL800830374B02

2 Teisiniai nurodymai

2.1 „Dremel“ grupės („Dremel“) teisiniai nurodymai

2.1.1 © Copyright

Visos teisės saugomos. Tekstai, nuotraukos, grafiniai vaizdai, garsas, animacijos ir vaizdo medžiaga bei jų išdėstymas „Dremel“ tinklalapiuose saugomi Autorių teise ir kitais apsaugos įstatymais. Kopijuoti, platinti, keisti ir perduoti tretiesiems asmenims šio tinklalapio turinį komerci-niais tikslais draudžiama. Be to, kai kuriuose „Dremel“ tinklalapiuose yra nuotraukų, kurioms ga-lioja trečiųjų asmenų Autorių teisė.

2.1.2 Prekės ženklų sąrašas

Jei nenurodyta kitaip, visi prekės ženklai „Dremel“ tinklalapiuose apsaugoti Prekės ženklo teisėmis. Ypač tai galioja „Dremel“ prekės ženklams, specifikacijų lentelėms, įmonės logotipams ir emblemoms. Mūsų puslapiuose naudoti prekės ženklai ir apipavidalinimo elementai yra „Robert Bosch Power Tools GmbH“ (Vokietija) intelektualinė nuosavybė.

2.1.3 Garantijų sąrašas

Šis tinklalapis buvo parengtas itin kruopščiai. Nepaisant to, negalime garantuoti, kad jame esant informacija bus be klaidų ir tiksli. Todėl neprisiimame jokios atsakomybės už žalą, patirtą tiesi-ogiai arba netiesiogiai naudojantis šiuo tinklalapiu ne dėl „Dremel“ tyčios arba didelio aplaidumo.

2.1.4 Licencijų sąrašas

„Dremel“ tinklalapyje esanti intelektualioji nuosavybė, pvz., patentai, prekės ženklai ir autorių teisės, yra saugoma. Šiuo tinklalapiu nesuteikiama licencija naudotis „Dremel“ grupės įmonių („Dremel“) arba trečiųjų asmenų intelektualiąja nuosavybe.

3 Duomenų apsauga

1. Privatumo pranešimai
BOSCH POWER TOOLS B.V. (toliau „DREMEL“ arba „Mes“ arba "Mums") džiaugiasi Jūsų apsilankymu mūsų interneto puslapiuose bei programėlių mobiliesiems įrenginiams naudojimu (taip pat ir „internetiniai pasiūlymai“) ir Jūsų susidomėjimu mūsų įmone bei produktais.

2. DREMEL gerbia Jūsų privačią sritį
Jūsų privačios srities apsauga tvarkant asmens duomenis bei visų verslo duomenų saugumas mums yra svarbus klausimas, į kurį atsižvelgiame savo verslo procesuose. Asmens duomenis, kurie buvo surinkti Jums apsilankius mūsų internetinių pasiūlymų tinklalapiuose, tvarkome konfidencialiai ir laikydamiesi įstatymų reikalavimų.

Duomenų apsauga ir informacijos saugumas yra mūsų įmonės politikos sudedamoji dalis.

3. Duomenų valdytojas
Duomenų valdytojas, kuris tvarko Jūsų duomenis, yra DREMEL; Išimtys pateikiamos šiuose pranešimuose apie privatumo saugumą.

Mūsų kontaktiniai duomenys yra šie:
DREMEL Europe
Bosch Power Tools B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
The Netherlands
Telephone number +31-(0)76-5795-000
Fax number +31-(0)76-5875-431
Online contact

4. Asmens duomenų surinkimas, tvarkymas ir naudojimas

4.1. Tvarkomos duomenų kategorijos
Yra tvarkomos šios duomenų kategorijos:

 • • Komunikaciniai duomenys (pvz., vardas, telefonas, el. pašto adresas, adresas, IP adresas)

4.2. Pagrindiniai principai
Asmens duomenys yra visa informacija, kuri susijusi su identifikuoti fiziniu asmeniu arba asmeniu, kurį galima identifikuoti, tai būtų, pvz., vardai, adresai, telefono numeriai, el. pašto adresai, sutarties, buhalteriniai ir atsiskaitymo duomenys, kurie išreiškia asmens identitetą.

Asmens duomenis (įskaitant ir IP adresus) renkame, tvarkome ir naudojame tik tada, kai tam yra įstatymų patvirtintas teisinis pagrindas arba Jūs, pvz., registruodamiesi, tam duodate sutikimą.

4.2.1. – Triktims nustatyti arba dėl saugumo
(Teisiniai pagrindai: Mūsų teisinių įsipareigojimų vykdymas duomenų apsaugos srityje ir teisėtas interesas šalinti triktis ir užtikrinti mūsų pasiūlymų saugumą).

4.2.2. – Savireklama ir pašalinė reklama bei rinkos tyrimas ir pasiekiamumo matavimai įstatymų leidžiamose ribose gali būti reikalingas sutikimas
(teisinis pagrindas: Sutikimas / mūsų teisėtas interesas – tiesioginė rinkodara, kol ji vyksta pagal duomenų apsaugos ir sąžiningos konkurencijos nuostatas).

4.2.3. – Apklausos apie produktus ir klientų apklausos el. paštu ir/arba telefonu, jei Jūs tam davėte aiškų sutikimą
(teisinis pagrindas: sutikimas).

Pastaba: Jei apklausoms įtraukiame rinkos turimo institutą, jis veiks tik mūsų pavedimu ir pagal mūsų nurodymus.

4.2.4. – Loterijų arba nuolaidų akcijų vykdymas laikantis atitinkamų loterijų sąlygų arba nuolaidų akcijų sąlygų
(Sutarties sąlygų vykdymo teisinis pagrindas).

4.2.5. – Naujienlaiškio siuntimas su gavėjo sutikimu el. paštu arba SMS/MMS
(teisinis pagrindas: sutikimas).

4.2.6. – Prisijungusių narių bendruomenės veikimas tikslu [prašome nurodyti bendruomenės tikslus]
(teisinis pagrindas: sutarties sąlygų vykdymas)

4.2.7. – Mūsų teisių gynimas ir rūpinimasis jomis
(teisinis pagrindas: teisėtas yra mūsų interesas naudotis savo teisėmis ir jas ginti).

4.3. „Log“ rinkmenos
Kiekvieną kartą naudojantis internetu iš Jūsų interneto naršyklės automatiškai yra perduodama tam tikra informacija, kurią mes išsaugome vadinamosiose „Log“ rinkmenose.

„Log“ rinkmenas trikčių nustatymo tikslu ir saugumo pagrindais (pvz., siekiant išsiaiškinti įsibrovimo bandymus) trumpam išsaugome, o vėliau pašaliname. „Log“ rinkmenos, kurias reikia saugoti kaip įrodymus, nepašalinamos iki galutinio atitinkamo įvykio išsiaiškinimo ir atskirais atvejais gali būti perduodamos ikiteisminiams organams.

„Log“ rinkmenos (be arba, atitinkamai, be pilno IP adreso) taip pat yra naudojamos analizės tikslais; tuo tikslu žr. Tinklo analizės pastraipa.

„Log“ rinkmenose išsaugoma ši informacija:

 • • Galinio prietaiso, iš kurio atidaromas internetinis pasiūlymas, IP adresas (interneto protokolo adresas);
 • • Tinklalapio, iš kurio buvo iškviestas internetinis pasiūlymas, interneto adresas (vadinamieji, pirminis ir persiuntimo URL);
 • • Paslaugos teikėjo, per kurį prieinama prie internetinio pasiūlymo, pavadinimas;
 • • Iškviestų rinkmenų pavadinimas ir informacija;
 • • Iškvietimo data, laikas ir trukmė;
 • • Perkeltas duomenų kiekis;
 • • Operacinė sistema ir informacija apie naudotą interneto naršyklę, įskaitant plėtinius (pvz., „Flash“ leistuvui);
 • • http būsenos kodai (pvz., „Reikalinga užklausa“ arba „Užklausta rinkmena nerasta“).

4.4. Duomenų perdavimas

4.4.1. Duomenų perdavimas kitiems duomenų valdytojams
Jūsų asmens duomenis kitiems duomenų valdytojams mes perduodame tik tada, jei to reikia sutarties sąlygų įvykdymui, jei mes arba tretieji asmenys turime teisėtą interesą perduoti duomenis arba tam yra gautas Jūsų sutikimas. Išsamią informaciją apie teisinius pagrindus rasite Tvarkymo tikslų ir teisinių pagrindų pastraipa. Tretieji asmenys taip pat gali būti kita Bosch grupės įmonė. Jei duomenys tretiesiems asmenims perduodami remiantis teisėtu interesu, tai yra paaiškinama šiuose pranešimuose apie privatumo saugumą.

Be to, duomenys gali būti perduodami kitiems duomenų valdytojams, jei tam būtume įpareigoti įstatyminių reikalavimų arba teismo vykdymo organų ar teisinių potvarkių.

4.4.2. Paslaugos teikėjas (bendrąja prasme)
Išorinius paslaugų teikėjus įgaliojame teikti pardavimo ir rinkodaros paslaugas, duomenų prieglobos ir pagalbos telefonu paslaugas. Šiuos paslaugų teikėjus mes rūpestingai atrinkome ir reguliariai stebime, ypač jų rūpestingą elgseną su Jūsų išsaugotais duomenimis ir duomenų apsauga. Visus paslaugų teikėjus įpareigojame laikytis konfidencialumo ir teisinių nuostatų. Paslaugų teikėjas taip pat gali būti kita Bosch grupės įmonė.

4.5. Perdavimas gavėjams už Europos ekonominės bendrijos ribų
Asmens duomenis taip pat galime perduoti gavėjams, kurių buveinė yra už Europos ekonominės bendrijos ribų, vadinamosiose trečiosiose šalyse. Tokiu atveju, prieš perduodami toliau įsitikiname, kad gavėjas arba užtikrina atitinkamą duomenų apsaugos lygį (pvz., remiantis atitinkamai šaliai skirtu Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo, arba su gavėju yra priimtas Europos Sąjungos susitarimas dėl vadinamųjų ES Standartinių sutarčių sąlygų) arba yra gautas Jūsų sutikimas perduoti duomenis.

Iš mūsų galite gauti gavėjų trečiosiose šalyse apžvalgą ir konkrečiai sutartų taisyklių, skirtų duomenų apsaugos lygiui užtikrinti, kopiją. Tuo tikslu naudokitės pastraipoje Kontaktai pateiktais duomenimis.

4.6. Saugojimo trukmė; Laikymo terminai
Jūsų duomenis paprastai saugome tol, kol jų reikia mūsų internetiniam pasiūlymui ir su juo susijusioms paslaugoms įvykdyti, arba mes turime teisėtą interesą tolimesniam saugojimui (pvz., net ir įvykdę užsakymą galime turėti teisėtą interesą vykdyti rinkodarą paštu). Visais kitais atvejais Jūsų asmens duomenis pašaliname, išskyrus tuos duomenis, kuriuos turime saugoti, kad įvykdytumėm teisinius įsipareigojimus (pvz., laikydamiesi mokesčių ir prekybos teisės nurodytų saugojimo terminų, tam tikrą laikotarpį privalome saugoti dokumentus, pvz., sutartis ir sąskaitas).

4.7. – „SCHUFA Holding AG“, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Vokietija

5. Loterijosarba nuolaidų akcijos
Jei dalyvaujate mūsų loterijoje arba nuolaidų akcijoje, Jūsų duomenis naudojame, kad galėtume pranešti apie laimėjimą ir norėdami reklamuoti savo produktus įstatymų numatytose ribose, jei tam esate davę sutikimą. Informaciją apie loterijas arba nuolaidų akcijas kiekvienu atskiru atveju rasite atitinkamose dalyvavimo sąlygose.

6. Slapukų naudojimas

6.1. Bendrosios nuorodos
Slapukai yra mažos tekstinės rinkmenos, kurios išsaugomos jūsų kompiuteryje, kai peržiūrite mūsų internetinį pasiūlymą. Jei šį internetinį pasiūlymą atidarote vėl, Jūsų naršyklė slapuko turinį siunčia atgal atitinkamam paslaugos teikėjui ir tokiu būdu leidžia vėl identifikuoti galinį prietaisą. Slapukų nuskaitymas leidžia mums parengti optimaliai Jums pritaikytą internetinį pasiūlymą ir palengvinti Jums naudojimą.

6.2. Slapukų išjungimas ir šalinimas
Kai apsilankote mūsų interneto puslapyje, slapukų lygmenyje iškylančiajame lange pateikiamas klausimas, ar slapukus, kurie yra patalpinti mūsų puslapyje, leidžiate ar nustatymuose norite išjungti.

Jei nusprendžiate, kad slapukų neleisite, tai Jūsų naršyklei bus priskirtas atsisakymo slapukas. Šie slapukai yra skirti tik Jūsų nesutikimui priskirti. Išjungus slapukus, gali būti, kad nebegalėsite naudotis kai kuriomis mūsų interneto puslapio funkcijomis. Atkreipkite dėmesį, kad atsisakymo slapukas dėl techninių priežasčių gali būti naudojamas tik tai naršyklei, kurioje buvo priskirtas. Jei slapuką pašalinate arba naudojate kitą naršyklę ar kitą galinį prietaisą, atsisakyti turite iš naujo.

Nustatyti negalima tų kištukų, kuriuos Jūsų apsilankymo trečiųjų asmenų interneto puslapyje metu patalpino kiti paslaugų teikėjai.

Tačiau naudodamiesi savo naršykle, bet kada galite pašalinti visus slapukus. Apie tai paskaitykite savo naršyklės pagalbos funkcijų aprašymuose. Tačiau tai atlikus, taip pat gali būti, kad nebegalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis.

Be to, žemiau pateiktuose interneto puslapiuose galima valdyti ir deaktyvinti trečiųjų paslaugų teikėjų slapukų naudojimą:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.

Šio interneto puslapio mes neadministruojame, todėl nesame atsakingi ir negalime daryti įtakos jo turiniui ir naudojimui.

6.3. Mūsų naudojamų slapukų apžvaga
Šioje pastraipoje rasite mūsų naudojamų slapukų apžvalgą.

6.3.1. Būtini slapukai
Tam tikri slapukai yra būtini, kad galėtume paruošti savo internetinį pasiūlymą. Šiai kategorijai priklauso, pvz.:

 • • slapukai, kurie yra skirti mūsų naudotojams identifikuoti ir jų autentiškumui nustatyti;
 • • slapukai, kurie tam tikram laikui išsaugo naudotojo įvestus duomenis (pvz., pirkinių krepšelio turinį arba internetinį formuliarą);
 • • slapukai, kurie išsaugo tam tikrus naudotojo prioritetus (pvz., paieškos arba kalbos nustatymus);
 • • slapukai, kurie išsaugo duomenis, siekiant užtikrinti vaizdo ir garso įrašų leidimą be trikdžių.

6.3.2. Analizės slapukai
Mes naudojame analizės slapukus, kad galėtumėm įrašyti ir statistiniu principu įvertinti mūsų naudotojų naudojimo elgsenos būdą (pvz., kiek buvo spustelėta reklaminių banerių, kiek buvo aplankyta subpuslapių, kiek buvo įvesta paieškos užklausų).

6.3.3. Reklaminiai slapukai
Slapukus taip pat naudojame reklaminiais tikslais. Šių slapukų pagalba sukurtus profilius apie naudojimo elgseną (pvz., kiek buvo spustelėta reklaminių banerių, kiek buvo aplankyta subpuslapių, kiek buvo įvesta paieškos užklausų) mes naudojame, kad galėtumėm Jums rodyti reklamą ar pasiūlymus, kurie yra parengti pagal Jūsų interesus („pagal interesus parengta reklama“).

6.3.4. Trečiųjų asmenų reklaminiai slapukai
Mes taip pat leidžiame kitoms įmonėms, naudojantis reklaminiais slapukais, rinkti duomenis apie mūsų naudotojus. Jais remdamiesi mes ir tretieji asmenys savo internetinio pasiūlymo naudotojams galime rodyti jiems aktualią reklamą, kuri pateikiama remiantis Jūsų naudojimo elgsenos (pvz., kiek buvo spustelėta reklaminių banerių, kiek buvo aplankyta subpuslapių, kiek buvo įvesta paieškos užklausų) analize ir yra susijusi nebūtinai tik su mūsų internetiniu pasiūlymu.

6.3.5. „Conversion“ slapukai
Jei mūsų svetainę atradote per atitinkamo partnerio skelbimą, mūsų „Conversion Tracking“ partneriai parenka slapuką Jūsų kompiuteriui („Conversion Cookie“). Šie slapukai po 30 dienų nebegalioja. Jei apsilankote tam tikrose mūsų svetainėse ir slapuko galiojimas dar yra nepasibaigęs, mes ir atitinkamas „Conversion Tracking“ partneris gali atpažinti, kad kažkas paspaudė skelbimą ir taip buvo nukreiptas į mūsų svetainę. „Conversion“ slapukais gauta informacija skirta tam, kad būtų parengta „Conversion“ statistika ir būtų sužinotas bendras tų naudotojų skaičius, kurie spustelėjo atitinkamą skelbimą ir buvo nukreipti į „Conversion-Tracking“ žymekliu pažymėtą tinklalapį.

6.3.6. „Tracking“ slapukai kartu su socialiniais įskiepiais „Social Plugins“
Kai kuriuose mūsų internetinio pasiūlymo puslapiuose turiniai ir paslaugos yra susieti su kitais paslaugų teikėjais (pvz., „Facebook“, „Twitter“), kurie iš savo pusės gali naudoti slapukus ir aktyvius komponentus. Šių paslaugų teikėjų asmens duomenų tvarkymui įtakos mes daryti negalime. Daugiau informacijos apie socialinius įskiepius „Social Plugins“ rasite pastraipoje Socialiniai įskiepiai „Social Plugins“.

7. Tinklo analizė
Mums reikia statistinės informacijos apie mūsų internetinio pasiūlymo naudojimą, kad galėtumėm jį parengti pagal naudotojo poreikius, atlikti pasiekiamumo matavimus ir rinkos tyrimą.

Tuo tikslu naudojame šioje pastraipoje aprašytus tinklo analizės įrankius.

Naudojimo profiliai, kurie sukuriami naudojantis analizės slapukais arba įvertinus „Log“ rinkmenas, nėra sujungiami su asmens duomenimis. Įrankiai naudotojų IP adresų arba visai nenaudoja, arba trumpina juos iškart po gavimo.

Įrankių teikėjai tvarko duomenis tik kaip duomenų tvarkytojai, laikydamiesi mūsų nurodymų ir nenaudoja jų savo tikslams.

Žemiau yra pateikta informacija apie kiekvieną įrankį ir atitinkamą paslaugų teikėją ir apie tai, kaip galite nesutikti, kad šie įrankiai rinktų ir tvarkytų duomenis.

Kalbant apie įrankius, kurie veikia su atsisakymo („Opt-Out“) slapukais, reikia atkreipti dėmesį, kad atsisakymo funkcija yra susijusi su prietaisais bei naršykle ir galioja tik tuo metu naudojamam galiniam prietaisui arba naudojamai naršyklei. Jei naudojate kelis galinius prietaisus arba naršykles, atsisakymo funkciją turite nustatyti kiekviename atskirame galiniame prietaise ir kiekvienoje naudojamoje naršyklėje.

Be to, Jūs galite apskritai neleisti kurti naudojimo profilių, jei bendrai deaktyvinate slapukų naudojimą; tuo tikslu žr. pastraipą Slapukų išjungimas ir šalinimas.

7.1. „WebTrends“
„WebTrends“ pateikia „WebTrends Inc.“, 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, JAV.

Jūs galite nesutikti, kad šiuo įrankiu būtų renkami ir vertinami Jūsų duomenys, tokiu atveju žemiau pateiktoje nuorodoje pasirinkite „Opt-Out“ galimybę: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp.

7.2. „Monetate“
„Monetate“ pateikia „Monetate Inc.“, 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, JAV.

Jūs galite nesutikti, kad šiuo įrankiu būtų renkami ir vertinami Jūsų duomenys, tokiu atveju [papildykite individualų sprendimą].

7.3. „Google Analytics“
„Google Analytics“ pateikia „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV („Google“). Mes naudojame „Google Analytics“ su „Google“ siūlomomis papildomomis funkcijomis, skirtomis IP adresų anonimizavimui. IP adresus „Google“ paprastai jau ES ribose, o išimtinais atvejais tik JAV, sutrumpina ir, bet kuriuo atveju tik sutrumpintus, išsaugo.

Jūs galite nesutikti, kad šiuo įrankiu būtų renkami ir vertinami Jūsų duomenys, tokiu atveju parsisiųskite žemiau pateiktoje nuorodoje esantį naršyklės papildinį ir jį instaliuokite: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

8. Pakartotinio reklamos nukreipimo „Retargeting“ įrankio naudojimas
Siekdami optimizuoti savo internetinę rinkodarą, naudojame vadinamąsias „Retargeting“ technologijas. Tokiu būdu internetinis pasiūlymas paruošiamas taip, kad būtų Jums įdomesnis ir pritaikytas pagal Jūsų poreikius. Tuo tikslu naudojame žemiau išvardytus įrankius.

Šiais įrankiais, naudojant reklaminius slapukus arba trečiųjų asmenų reklaminius slapukus, vadinamuosius „Web Beacons“ (nematomus grafikus, taip pat vadinamus taškais arba sekimo taškais) arba panašias technologijas sukurti naudojimo profiliai nėra susiejami su asmens duomenimis.

Paslaugų teikėjai įrankius naudoja tam, kad mūsų naudotojams mūsų internetiniame pasiūlyme ir trečiųjų asmenų pasiūlymuose būtų pateikta naudotoją dominanti reklama ir kad būtų galima kontroliuoti, kaip dažnai naudotojai žiūri tam tikrą pranešimą. Duomenų valdytojas, tvarkantis su šiais įrankiais susijusius duomenis, yra atitinkamas paslaugų teikėjas. Įrankių teikėjai žemiau išvardytais tikslais, jei reikia, informaciją perduoda ir tretiesiems asmenims.

Įrankiai naudotojų IP adresų arba visai netvarko, arba trumpina juos iškart po gavimo.

Ties kiekvienu įrankiu yra pateikta informacija apie paslaugų teikėją ir apie tai, kaip galite nesutikti, kad įrankiais būtų renkami duomenys.

Kalbant apie įrankius, kurie veikia su atsisakymo („Opt-Out“) slapukais, reikia atkreipti dėmesį, kad atsisakymo funkcija yra susijusi su prietaisais bei naršykle ir galioja tik tuo metu naudojamam galiniam prietaisui arba naudojamai naršyklei. Jei naudojate kelis galinius prietaisus arba naršykles, atsisakymo funkciją turite nustatyti kiekviename atskirame galiniame prietaise ir kiekvienoje naudojamoje naršyklėje.

Be to, Jūs galite apskritai neleisti kurti naudojimo profilių, jei bendrai deaktyvinate slapukų naudojimą; tuo tikslu žr. pastraipą Slapukų išjungimas ir šalinimas.

Daugiau informacijos apie reklamą, parengtą pagal naudotojo interesus, galite gauti naudotojų portale http://www.meine-cookies.org. Naudodamiesi žemiau pateikta, į šį portalą nukreipiančia nuoroda, galite peržiūrėti įvairių paslaugų teikėjų įrankių suaktyvinimo būseną ir nesutikti, kad šiais įrankiais būtų renkami ir vertinami Jūsų duomenys: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager-beta.html.

Nesutikimą įvairiems įrankiams, ypač JAV paslaugų teikėjų, galima pateikti centralizuotai, naudojantis šia nuoroda: http://www.networkadvertising.org/choices/.

Atskirais atvejais naudojami šie įrankiai:

8.1. „Google AdSense“
„Google AdSense“ pateikia „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV („Google“). Daugiau informacijos apie šį įrankį rasite čia.

Jūs galite nesutikti, kad šiuo įrankiu būtų renkami ir vertinami Jūsų duomenys, tokiu atveju sekite „Google“ [Naudojimo nurodymus].

8.2. „Doubleclick“
„Doubleclick“ pateikia „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV („Google“). Daugiau informacijos apie šį įrankį rasite čia.

Jūs galite nesutikti, kad šiuo įrankiu būtų renkami ir vertinami Jūsų duomenys, tokiu atveju sekite „Google“ [Naudojimo nurodymus].

9. Socialiniai įskiepiai „Social Plugins“
Savo internetiniuose pasiūlymuose naudojame įvairių socialinių tinklų vadinamuosius socialinius įskiepius „Social Plugins“; Šiame skyriuje juos aprašysime atskirai.

Naudojant įskiepius, Jūsų interneto naršyklė sukuria tiesioginį ryšį su atitinkamo socialinio tinklo serveriais. Tokiu būdu atitinkamas paslaugos teikėjas gauna informaciją, kad Jūsų interneto naršyklė iškvietė atitinkamą mūsų internetinio pasiūlymo puslapį, net ir tokiu atveju, jei paslaugų teikėjo puslapyje neturite naudotojo paskyros ir tuo metu nesate prie jos prisijungęs. „Log“ rinkmenas (įskaitant ir IP adresus) Jūsų interneto naršyklė perduoda tiesiai į atitinkamo paslaugų teikėjo serverį ir ten išsaugo. Paslaugų teikėjo buveinė ar jo serverio buvimo vieta gali būti už ES ar Europos ekonominės bendrijos ribų (pvz., JAV).

Įskiepiai – tai socialinių tinklų kūrėjų nepriklausomi plėtiniai. Todėl mes nedarome jokios įtakos socialinių tinklų kūrėjų įskiepiais surinktų ir išsaugotų duomenų apimčiai.

Apie duomenų rinkimo socialiniame tinkle tikslą ir apimtį, tolimesnį tvarkymą ir naudojimą bei su tuo susijusias teisines nuostatas ir nustatymo galimybes, siekiant apsaugoti Jūsų asmeninę sritį, sužinokite iš atitinkamo socialinio tinklo privatumo pranešimų.

Jei nenorite, kad socialinių tinklų kūrėjai šiuo internetiniu pasiūlymu rinktų, išsaugotų ir, galimai, toliau naudotų duomenis, atitinkamų įskiepių nenaudokite.

9.1. Pasirinkus 2-jų spustelėjimų sprendimą (pateikė „Heise Medien GmbH & Co. KG“), mes Jus apsaugosime nuo to, kad Jūsų apsilankymą mūsų interneto puslapiuose standartiškai aptiktų ir analizuotų socialinių tinklų kūrėjai. Kai iškviečiate mūsų interneto puslapį, kuriame yra toks įskiepis, pirmiausia jis yra deaktyvinamas. Įskiepis suaktyvinamas tik tada, jei spustelėsite paruoštą mygtuką.

9.2. „Facebook“ įskiepiai
„Facebook“ veikimą adresu www.facebook.com administruoja „Facebook Inc.“, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV, o adresu www.facebook.de – „Facebook Ireland Limited“, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Airija, („Facebook“). „Facebook“ įskiepių apžvalgą ir jų išvaizdą rasite čia: http://developers.facebook.com/plugins; Informaciją apie „Facebook“ duomenų apsaugą rasite čia: http://www.facebook.com/policy.php.

9.3. „Twitter“ įskiepiai
„Twitter“ administruoja „Twitter Inc.“, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, JAV („Twitter“). „Twiter“ įskiepių apžvalgą ir jų išvaizdą rasite čia: https://twitter.com/about/resources/buttons; Informaciją apie „Twiter“ duomenų apsaugą rasite čia: https://twitter.com/privacy.

9.4. „Google+“ įskiepiai
„Google+“ administruoja „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV („Google“). „Google +“ įskiepių apžvalgą ir jų išvaizdą rasite čia: https://developers.google.com/+/plugins; Informaciją apie „Google+“ duomenų apsaugą rasite čia: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

9.5. „Pinterest“ įskiepiai
„Pinterest“ administruoja „Pinterest Inc“, 808 Brennan St, San Francisco, CA 94103, JAV („Pinterest“). „Pinterest“ įskiepių apžvalgą ir jų išvaizdą rasite čia: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/; Informaciją apie „Pinterest“ duomenų apsaugą rasite čia: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

9.6. „Instagram“ įskiepiai
„Instagram“ administruoja „Instagram LLC.“, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, JAV („Instagram“). „Instagram“ įskiepių apžvalgą ir jų išvaizdą rasite čia: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges; Informaciją apie „Instagram“ duomenų apsaugą rasite čia: https://help.instagram.com/155833707900388/.

10. „Social Sign In“ (prisijungimas per socialinius tinklus)
Savo internetiniame pasiūlyme suteikiame galimybę vadinamaisiais socialiniais „Social Sign Ins“ prisijungti per socialinį tinklą, pvz., „Facebook“ ir „Twitter“.

Registracijai būsite nukreipti į atitinkamo socialinio tinklo svetainę, kur galėsite prisiregistruoti su ten esančiais duomenimis. Tai atlikus, Jūsų atitinkamo tinklo paskyra bus susieta su mūsų tarnyba. Tuo pačiu per atitinkamą socialinį tinklą mums bus perduota informacija apie socialiniame tinkle esančius viešuosius profilius, Jūsų el. pašto adresas ir Jūsų socialinio tinklo draugų identifikaciniai kodai bei kiti duomenys.

O registracijai naudotas socialinis tinklas gauna informaciją apie Jūsų prisijungimo būseną, naršyklę ir Jūsų IP adresą. Socialinio tinklo teikėjo buveinė ar jo serverio buvimo vieta gali būti už ES ar Europos ekonominės bendrijos ribų (pvz., JAV).

Jei nenorite, kad tarp mūsų ir socialinio tinklo vyktų duomenų perdavimas, registruokitės ne per socialinio tinklo svetainę, bet naudokitės specialiomis mūsų prisiregistravimo paslaugomis.

11. „YouTube“
Šis internetinis pasiūlymas naudoja „YouTube“ vaizdo platformą, kurią administruoja „YouTube“, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, JAV („YouTube”). „YouTube“ yra platforma, kurioje galima leisti garso ir vaizdo rinkmenas.

Kai iškviečiate atitinkamą mūsų internetinio pasiūlymo puslapį, įdiegtas „YouTube“ leistuvas sukuria ryšį su „You-Tube“, kad būtų galima perkelti ir paleisti vaizdo arba garso rinkmeną. Tuo pačiu yra perduodami duomenys „YouTube“ administratoriui kaip duomenų valdytojui. Mes neprisiimame atsakomybės už tai, kaip šiuos duomenis tvarko „YouTube“.

Daugiau informacijos apie „YouTube“surinktų duomenų apimtį ir tikslą, apie tolimesnį duomenų tvarkymą ir naudojimą, apie Jūsų teises ir duomenų apsaugos parinktis, kurias galite pasirinkti, rasite „YouTube“ privatumo pranešime.

12. Naujienlaiškis

12.1. Naujienlaiškis su prisiregistravimu; Atšaukimo teisė
Kiek tai apima mūsų internetinis pasiūlymas, galite užsisakyti naujienlaiškį. Šiuo tikslu mes naudojame vadinamąjį „Double Opt-In“ metodą, pagal kurį naujienlaiškį el. paštu, mobiliosiomis pranešimų ir pokalbių programėlėmis (pvz., „WhatsApp“), SMS arba įkeliamaisiais pranešimais Jums siūsime tik tada, jei Jūs prieš tai spustelėję pranešime esančią nuorodą suaktyvinsite naujienlaiškio paslaugą. Jei vėliau nuspręstumėte atsisakyti gauto naujienlaiškį, abonementą galite bet kada nutraukti atšaukę savo sutikimą. Naujienlaiškio gavimą el. paštu galite atšaukti spustelėję naujienlaiškyje esančią nuorodą arba atlikę atitinkamo užsakymo reikiamus administravimo nustatymus. Taip pat galite susisiekti su mumis naudodamiesi pastraipoje Kontaktai pateiktais duomenimis.

13. Išorinės nuorodos
Mūsų internetiniame pasiūlyme gali būti nuorodos į trečiųjų asmenų – su mumis nesusijusių paslaugų teikėjų – puslapius. Spustelėjus šią nuorodą, mes nebeturime įtakos nuorodos spustelėjimu tretiesiems asmenims perduotų asmens duomenų (pvz., IP adreso arba puslapio, kuriame yra nuoroda, URL) rinkimui, tvarkymui ir naudojimui, nes trečiųjų asmenų kontroliuoti mes negalime. Mes neprisiimame atsakomybės už tai, kaip šie tretieji asmenys tvarko asmens duomenis.

14. Sauga
Mūsų darbuotojai ir mūsų įgaliotos paslaugų teikimo įmonės yra įpareigotos viską laikyti paslaptyje ir laikytis taikomo duomenų apsaugos įstatymo reikalavimų.

Mes imamės visų reikiamų techninių ir organizacinių priemonių reikiamam saugumo lygiui užtikrinti ir mūsų tvarkomiems Jūsų duomenims apsaugoti, ypač nuo neapdairaus ar neteisėto sunaikinimo, manipuliacijų, praradimo, pakeitimo arba nuo pateikimo ir nuo prieigos pašaliniams asmenims. Mūsų saugos priemonės, priklausomai nuo technologijų vystymosi, yra nuolat tobulinamos.

15. Naudotojo teisės
Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, naudokitės pastraipoje Kontaktai pateiktais duomenimis. Prašome užtikrinti, kad galėtume vienareikšmiškai identifikuoti Jūsų asmenį.

Teisė gauti informaciją:
Turite teisę gauti iš mūsų informaciją apie Jūsų duomenų tvarkymą. Todėl galite naudotis teise gauti su Jūsų asmeniu susijusią informaciją, kurią mes tvarkome.

Koregavimo ir šalinimo teisė:
Galite reikalauti iš mūsų koreguoti klaidingus duomenis ir, jei tai atitinka įstatymų reikalavimus, papildyti arba šalinti Jūsų duomenis.

Tai negalioja duomenims, kurių reikia atsiskaitymui ir buhalteriniams tikslams arba kuriems taikoma įstatymų numatyta saugojimo prievolė. Jei prieigos prie tokių duomenų nereikia, jų tvarkymas yra apribojamas (žr. toliau).

Tvarkymo apribojimas:
Galite reikalauti iš mūsų, jei tai atitinka įstatymų reikalavimus, kad mes aribotumėm Jūsų duomenų tvarkymą.

Duomenų tvarkymo atšaukimas:
Be to, turite teisę bet kada atsisakyti, kad tvarkytume Jūsų duomenis. Tokiu atveju mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, nebent – pagal įstatymų reikalavimus – galėsime įrodyti, jog turime su apsauga susijusių priežasčių, viršijančių Jūsų teises, toliau tvarkyti duomenis.

Tiesioginės reklamos atsisakymas:
Bet kada galite atsisakyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi reklamos tikslais („Atsisakymas“). Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad dėl organizacinių priežasčių Jūsų atsisakymas gali kirstis su Jūsų duomenų naudojimu jau vykstančioje kampanijoje.

Duomenų tvarkymo atšaukimas, esant teisiniu pagrindu paremtam „teisėtam interesui:
Be to, turite teisę bet kada atsisakyti, kad tvarkytume Jūsų duomenis, jei tam yra teisiniu pagrindu paremtas teisėtas interesas. Tokiu atveju mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, nebent – pagal įstatymų reikalavimus – galėsime įrodyti, jog turime su apsauga susijusių priežasčių, viršijančių Jūsų teises, toliau tvarkyti duomenis.

Sutikimo atšaukimas:
Jei esate davęs sutikimą tvarkyti savo duomenis, tai jį bet kada galite atšaukti, ir jis galios ateičiai. Jūsų duomenų tvarkymo teisėtumas iki atšaukimo lieka nepakitęs.

15.1. Duomenų perkeliamumas:
Taip pat Jūs turite teisę mums pateiktus duomenis gauti struktūruotus, kompiuterio skaitomu formatu, ir – jei tai galima techniškai – reikalauti perduoti duomenis tretiesiems asmenims.

15.2. Skundų pateikimo kontrolinėms institucijoms teisė:
Turite teisę duomenų apsaugos inspekcijai pateikti skundą. Tuo tikslu galite kreiptis į duomenų apsaugos inspekciją, kuri yra atsakinga Jūsų gyvenamojoje vietovėje arba šalyje, arba į mums priskirtą duomenų apsaugos inspekciją. Tai yra:

Šalyje įgaliota tarnyba duomenų apsaugai ir laisvam informacijos prieinamumui

Adresas:
Mr Aleid WOLFSEN, Chairman of Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
Postbus 93374
NL 2509 AJ Den Haag/The Hague
Telefon: + 31-70-88 88 500
Telefax: + 31-70-88 88 501
E-Mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

16. Privatumo pranešimo keitimas
Pasiliekame teisę keisti savo saugos ir duomenų apsaugos priemones, jei to reikia dėl technologijų tobulėjimo. Tokiu atveju atitinkamai priderinsime ir savo privatumo pranešimą. Todėl prašome skaityti galiojančią mūsų privatumo pranešimo versiją.

17. Kontaktai
Jei norite susisiekti su mumis, kreipkitės pastraipoje „Duomenų valdytojas“ nurodytu adresu.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, pranešti apie duomenų apsaugos pažeidimus bei pateikti pastabų ar nusiskundimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, rekomenduojame kreiptis į mūsų koncerno už duomenų apsaugą įgaliotą asmenį:

Ponas
Matthias Goebel
Koncerno už duomenų apsaugą įgaliotas asmuo
Informacijos laisvės ir duomenų apsaugos Bosch grupė („Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe“) (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart
VOKIETIJA
arba
Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com
arba
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

18. Parengta: 01.05.2018

4 Technika

4.1 Techninės sąlygos

Kad mūsų tinklalapiai Jūsų kompiuteryje būtų optimaliai rodomi ir Jūs galėtumėte naudotis viso-mis funkcijomis, laikykitės tolesnių nurodymų:

4.1.1 Naršyklė

Rekomenduojame naudoti šių versijų naršykles: „Internet Explorer“ nuo 8.x, „Mozilla Firefox“ nuo 10.x, „Google Chrome“ nuo 18.0.x ir „Safari“ nuo 5.x. Naudojant senesnių versijų naršykles (pvz., „Internet Explorer 6“), kai kuriais atvejais galimi mūsų pasiūlymų funkciniai apribojimai.

4.1.2 „Flash®“ grotuvas

Kai kuriuose „Dremel“ tinklalapiuose yra animacijų, kurios įgyvendintos su „Flash®“. Kad anima-cijos galėtų būti rodomos, Jums reikia „Flash®“ grotuvo nuo 10 versijos, kurį Jūs galite atsisiųsti: www.adobe.com

4.1.3 „Adobe® Reader“

Kai kuriuose „Dremel“ tinklalapiuose yra PDF dokumentų. Kad galėtumėte peržiūrėti šiuos do-kumentus, Jums reikia „Adobe® Reader“, kurią Jūs galite atsisiųsti: www.adobe.com

4.1.4 „JavaScript“

Kai kurioms funkcijoms „Dremel“ tinklalapiuose reikalinga naršyklė su „JavaScript“. Todėl savo naršyklėje rekomenduojame aktyvinti „JavaScript“.

4.1.5 Slapukai

Kai kurioms funkcijoms „Dremel“ tinklalapiuose reikia, kad būtų leidžiama naudoti slapukus. Todėl savo naršyklėje rekomenduojame leisti naudoti slapukus. Kitus naudojimosi slapukais nurodymus rasite skirsnyje „Dremel“ grupės duomenų apsaugos nurodymai“.

Jei apie mūsų naudojamus slapukus norite sužinoti daugiau, spustelėkite nuorodą „Slapukų nustatymai“ apatinėje eilutėje. Nuorodoje „Slapukų nustatymai“ Jums pateikiama kita informacija apie naudotus slapukus. Be to, galite nustatyti, kokius slapukus naudojate.

Tell a friend button