Garantija

Visi Dremel elektroinstrumenti tiek rūpīgi pārbaudīti un pakļauti Dremel stingrajām kvalitātes kontroles procedūrām. Tāpēc Dremel nosaka garantiju saviem elektroinstrumentiem. Šī garantija nekādā veidā neierobežo pircēja tiesības uz garantiju, ko nosaka tirdzniecības darījuma līgums ar tālākpārdevēju, kā arī citi piemērojamie likumdošanas akti.

1. Mēs sniedzam garantiju atbilstoši punktos 2 – 7 aplūkotajiem nosacījumiem un apņemamies bez maksas novērst jebkurus instrumenta defektus, kas tam konstatēti garantijas laikā un kuru cēlonis nepārprotami ir nekvalitatīvs materiāls vai ražošanas procesa nepilnības.

2. Garantijas laiks ir 24 mēneši vai arī 12 mēneši gadījumā, ja izstrādājums tiek izmantots profesionāli vai citos līdzīgos apstākļos. Garantijas laiks tiek skaitīts, sākot ar datumu, kad izstrādājumu iegādājas pirmais īpašnieks un kas ir norādīts oriģinālajos iegādes dokumentos.

3. Garantijas saistības neattiecas uz šādām daļām un defektiem:

• Daļas, kas normālas lietošanas gaitā vai citā dabiskā veidā ir pakļautas dilšanai, kā instrumentu defekti, kuru cēlonis ir normālas lietošanas gaitā radies vai dabisks nodilums

• Instrumentu defekti, kuru cēlonis ir lietošanas pamācībā sniegto norādījumu neievērošana, lietošana neparedzētā vai neatbilstošā veidā, lietošana nenormālos vides vai darba apstākļos, pārslodze, kā arī neatbilstoša vai nepietiekama apkope

• Instrumentu defekti, kuru cēlonis ir piederumu vai daļu izmantošana, kas nav Dremel oriģinālie piederumi vai daļas

• Instrumenti, kas ir tikuši modificēti vai papildināti

• Nelielas kvalitātes izmaiņas, kas būtiski neizmaina instrumenta vērtību vai lietošanas iespējas

4. Mēs uzņemamies novērst defektus, ko esam apstiprinājuši un atzinuši par atbilstošiem garantijas nosacījumiem, bez maksas veicot bojātā instrumenta remontu vai nomainot to citu instrumentu (iespējams, ka ar citu, līdzvērtīgu modeli). Nomainītie instrumenti vai daļas pāriet mūsu īpašumā.

5. Garantijas prasības jāpiesaka noteiktā garantijas laika ietvaros. Bojātais instruments kopā ar oriģinālo iegādes dokumentu, kurā jābūt norādītam iegādes datumam un izstrādājuma apzīmējumam, jānogādā tirdzniecības vietā vai kādā no klientu apkalpošanas centriem, kuru adreses ir norādītas vietnē www.dremeleurope.com. Ja instrumenti tiek piegādāti daļēji vai pilnīgi izjauktā veidā, garantijas saistības attiecībā uz tiem zaudē spēku. Ja instruments tiek nosūtīts uz tirdzniecības vietu vai klientu apkalpošanas centru, transporta un apdrošināšanas izdevumus sedz pircējs.

6. Šī garantija neattiecas uz jebkurām citām pretenzijām vai prasībām, izņemot tiesības uz defekta novēršanu, kā noteikts šajās garantijas saistībās.

7. Jebkurš no mūsu puses šo garantijas saistību ietvaros veiktais darbs ar instrumentu nevar būt par iemeslu tā garantijas termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai.

Šī garantija attiecas uz instrumentiem, kas ir tikuši pārdoti un tiek lietoti Eiropā. Šī garantija regulē valsts likumdošanai, izņemot Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencija par starptautiskās preču tirdzniecības līgumiem (CISG).

DREMEL EUROPE
Breda, Nīderlande

Februāris 2018

Tell a friend button