Przejdź do zawartości głównej

WYDAWCA

Podmiot odpowiedzialny za strony internetowe Robert Bosch Sp. z o.o.

Nazwa i adres

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
Polska

Nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy

Rafał Rudziński, Piotr Pyzio

Numer telefonu

+48 (0) 22 715 40 00

Wpis do rejestru

KRS 0000051814

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

526-10-27-992

Kapitał zakładowy:

197443600 PLN

Oznaczenia sądu rejestrowego RBPL:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

Informacje prawne

Nota prawna

© Copyright

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk, animacje i filmy, a także ich ro-zmieszczenie na stronach internetowych firmy Dremel, podlegają ochronie na mocy praw au-torskich oraz innych przepisów ochronnych. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie lub udostępnianie zawartości stron osobom trzecim w celach komercyjnych jest niedozwolone. Ponadto niektóre strony internetowe firmy Dremel zawierają zdjęcia podlegające prawom au-torskim osób trzecich.

Marki

O ile nie podano inaczej wszystkie znaki firmowe na stronach internetowych firmy Dremel są chronione na mocy prawa znaków towarowych. Dotyczy to w szczególności marek, tabliczek znamionowych, logo firmowych oraz emblematów firmy Dremel. Marki oraz elementy kom-pozycyjne użyte na naszych stronach są własnością intelektualną firmy Robert Bosch Power Tools GmbH, Niemcy.

Gwarancja

Niniejsza strona internetowa została opracowana z największą starannością. Mimo to nie jest możliwe zagwarantowanie poprawności i dokładności zawartych na niej informacji. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania niniejszej strony internetowej, chyba że zostały one spowodowane przez umyślne działanie lub rażące niedbalstwo firmy Dremel.

Licencja

Własność intelektualna zawarta na stronie internetowej firmy Dremel, jak patenty, marki i prawa autorskie, jest chroniona. Poprzez tę stronę internetową nie można otrzymać licencji na wy-korzystywanie własności intelektualnej firm Grupy Dremel (Dremel) lub stron trzecich.

Online dispute resolution (ODR)

Informacja na temat zakładania sporu online: Komisja Europejska udostępnia platformę do zakładania sporów online (OS). Ta platforma ma pełnić funkcję miejsca pozasądowego zakładania sporów, które dotyczą umownych zobowiązań wynikających z umów kupna-sprzedaży oraz umów o świadczenie usług zawieranych przez Internet.

Platforma ta jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nie angażujemy się w ugody pozasądowe przed organami arbitrażu konsumenckiego.

Technika

Wymagania techniczne

Przestrzeganie poniższych wskazówek zapewni optymalną prezentację naszych stron interne-towych na Państwa komputerze i możliwość korzystania z wszystkich funkcji:

Przeglądarka

Zalecamy korzystanie z następujących wersji przeglądarek: Internet Explorer 8.x lub nowsza, Mozilla Firefox 10.x lub nowsza, Google Chrome 18.0x lub nowsza oraz Safari 5.x lub nowsza. Starsze wersje przeglądarek (np. Internet Explorer 6) mogą w niektórych przypadkach ogra-niczyć funkcje naszych ofert.

Flash® Player

Niektóre strony internetowe firmy Dremel zawierają animacje, które zostały utworzone za pomocą programu Flash®. Wyświetlanie animacji wymaga odtwarzacza Flash® w wersji 10 lub nowszej, który można pobrać: www.adobe.com

Adobe® Reader

Niektóre strony internetowe firmy Dremel zawierają dokumenty w formacie PDF. Do przeglądania tych dokumentów konieczne jest oprogramowanie Adobe® Reader, które można pobrać ze strony: www.adobe.com

JavaScript

Niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych firmy Dremel wymagają przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript. Dlatego też zalecamy aktywację obsługi JavaScript w przeglądarce.

Pliki cookie

Niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych firmy Dremel wymagają włączenia obsługi plików cookie. Dlatego też zalecamy włączenie obsługi plików cookie. Pozostałe infor-macje dotyczące korzystania z plików cookie są dostępne we fragmencie zawierającym infor-macje dotyczące ochrony danych przez Grupę Dremel.

Aby uzyskać więcej informacji o stosowanych przez nas plikach cookie, należy kliknąć znajdujący się w stopce link „Ustawienia plików cookie”. Łącze „Ustawienia plików cookie” u-dostępnia dalsze informacje dotyczące korzystania z plików cookie. Poza tym można ustawić pliki cookie, które zamierzają Państwo stosować.