Garancija

Svi Dremel električni alati pažljivo se ispituju i testiraju, te podležu strogim kontrolama Dremel osiguranja kvaliteta. Zahvaljujući tome Dremel daje garanciju i za svoje električne alate. Prava kupca u vezi odgovornosti za nedostatke na osnovu kupoprodajnog ugovora sa prodavcem i zakonska prava ne ograničavaju se ovom garancijom.

1. Vršimo garancijske usluge uz uslove navedene u sledećim pravilima (br. 2-7) besplatnim uklanjanjem nedostataka na alatu koji su dokazano unutar garancijskog roka prouzrokovani greškom u materijalu ili u proizvodnji.

2. Garantni rok je definisan garantnim listom, a kod zanatskog ili profesionalnog korišćenja ili istovetnog opterećenja 12 meseci. Garancijski rok počinje u trenutku kada je prvi krajnji kupac kupio uređaj. Merodavan je datum na originalnom kupovnom računu.

3. Isključeni iz garancije su:

• Delovi koji podležu trošenju nastalom korišćenjem ili drugim prirodnim uzrocima, te nedostatci na alatu koji su uzrokovani trošenjem nastalim korišćenjem ili drugim prirodnim uzrocima

• Nedostatci na alatu koji su uzrokovani nepridržavanjem uputstava o korišćenju, korišćenjem u svrhe za koje alat nije namenjen, nenormalnim uslovima okoline, neprilagođenim uslovima rada alata, preopterećenjem ili nedostatkom održavanja ili nege

• Nedostatci na alatu koji su uzrokovani korišćenjem pribornih, dodatnih ili rezervnih delova koji nisu Dremel originalni delovi

• Alati na kojima su izvršene promene ili dopune

• Minimalne razlike od potrebnog kvaliteta koje su nebitne što se tiče vrednosti i upotrebljivosti alata

4. Uklanjanje nedostatka za koji smo priznali obavezu garancije izvršavamo na način da nedostatni alat po našem izboru ili besplatno popravimo ili zamenimo alatom koji nema greške (po potrebi i sledećim modelom). Alati ili delovi koje smo izmenili prelaze u naše vlasništvo.

5. Pravo na garanciju se mora prijaviti unutar garancijskog roka. Alat na koji se odnosi garancija zajedno sa svim njegovim delovima i sa originalnim dokazom o kupovini na kojemu mora biti označen datum kupovine i naziv proizvoda mora da se ili pošalje prodavcu ili jednom od servisnih centara navedenih na www.dremeleurope.com. Alati koji su delimično ili potpuno rastavljeni ne mogu da se predaju ili pošalju kao slučaj za garanciju. U slučaju da kupac pošalje alat prodavcu ili servisnom centru, troškovi i rizik transporta odgovornost su kupca.

6. Pored prava na uklanjanje nedostataka na alatu opisanog u ovim uslovima garancije, iz naše garancije ne proizlaze nikakva druga prava.

7. Garancijskom uslugom ne produžava se i ne obnavlja se garancijski rok alata.

Gore navedene garancije važe za alate kupljene i korišćene u Evropi. Za ovu garancije važi nacionalno pravo uz isključenje sporazuma Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG).

DREMEL EUROPE
Breda, Holandija

Februar 2018

Tell a friend button