Hoppa till huvudinnehåll

Leverantör

Ansvarig för webbsidorna för Dremel

Publisher

DREMEL Europe
Bosch Power Tools B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
The Netherlands

Contact

Telephone number +31-(0)76-5795-000
Fax number +31-(0)76-5875-431

Online contact

Business form

B.V.

Authorised legal representatives

Jean-Paul Meeuwissen

Entry in Register

Kamer van Koophandel West-Brabant: 20066721 0000
Turnover Tax ID: NL800830374B02

Juridiska anvisningar

Juridiska anvisningar för Dremel-gruppen (Dremel)

© Copyright

Alla rättigheter förbehålles. Text, bilder, grafik, ljud, animationer och videoklipp samt deras plats på Dremel s webbplatser skyddas av upphovsrätt och andra skyddslagstiftningar. Innehållet på den här webbplatsen får inte kopieras, mångfaldigas, förändras eller göras tillgänglig för tredje part i kommersiellt syfte. Vissa av Dremel s webbplatser innehåller dessutom bilder som skyd-das av upphovsrätt av tredje part.

Lista över varumärken

Om inget annat anges så är alla varumärken på Dremel s webbplatser handelsrättsligt skydd-ade. Det gäller i synnerhet märken, typskyltar, företagslogotyper och emblem för Dremel. De varumärken och formgivningselement som används på våra sidor är immateriell egendom som tillhör Robert Bosch Power Tools GmbH i Tyskland.

Lista över garantier

Den här webbplatsen har sammanställts med stor noggrannhet. Trots det kan vi inte garantera att informationen är felfri och exakt. Vi tar inget ansvar för några skador som uppstått som ett di-rekt eller indirekt resultat av användning av denna webbplats, såvida de inte orsakats med avsikt eller på grund av grov oaktsamhet från Dremel s sida.

Lista över licenser

Den immateriella egendom i form av patent, varumärken och upphovsrätt som finns på Dremel s webbplats är skyddad. Denna webbplats beviljar ingen licens för användning av immateriell egendom som tillhör företag i Dremel-gruppen (Dremel) eller tredje part.

Dataskydd

Dremel-gruppens anvisningar för dataskydd

Dremel-gruppen (Dremel) är tacksamma över att du besöker våra sidor på internet och att du är intresserad av företaget och dess produkter.

Dremel respekterar ditt privatliv

Det är viktigt att ditt privatliv och all affärsinformation skyddas när personuppgifter behandlas, och det tar vi hänsyn till i våra affärsprocesser. De personuppgifter som du lämnar när du besö-ker våra webbsidor behandlas konfidentiellt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Dataskydd och informationssäkerhet är en del av vår företagspolicy.

Överlämning och behandling av personuppgifter

Endast de personuppgifter sparas som du har lämnat i samband med ett visst syfte, t.ex. re-gistrering, förfrågan eller prisuppgift eller för att genomföra ett åtagande enligt ett avtal som du har godkänt.

Dessutom registreras följande information när du besöker våra webbsidor: IP-adress, webbplat-sen som du kommer ifrån (referrer), besökta sidor (pages), hämtade filer (downloads), uppspe-lade videoklipp/ljud, klick på enskilda länkar, sökord eller sökfraser (site search), besökets va-raktighet, webbläsare som användes med mera. Om besöket har skett via onlineannonsering via t.ex. banners, videoreklam, sökmotorreklam eller dylikt så registrerar vi även vilken banner eller adword som har lett till besöket på Dremel s webbsidor.

Med dessa kunskaper kan vi optimera webbsidorna och anpassa dem ännu bättre till våra be-sökares behov.

Användning av cookies

1) Cookies från Dremel

Dremel använder cookies och aktiva komponenter (t.ex. JavaScript) för att följa besökarnas preferenser och presentera webbsidorna på ett optimalt sätt.

Cookies är små textfiler som sparas på din dator när du besöker vår webbplats. Du kan alltid ra-dera cookies om du så önskar. Men det kan leda till att en del funktioner slutar att fungera. Läs hjälpinformationen för din webbläsare för detaljer om hur du raderar cookies.

Dremel ger dig möjlighet att styra hur cookies används. Klicka på länken ”Inställningar för coo-kies” i sidfoten. Länken ”Inställningar för cookies” leder till ytterligare information om de cookies som används. Där kan du ställa in vilka cookies som du vill använda.

Redan på nivå 1 (nödvändiga) och nivå 2 (komfort) sker anonymiserade åtkomstregistreringar med så kallade sessionscookies. På nivå 3 (statistik) sparas en cookie i din dator i högst 12 månader.

2) Cookies från tredje part

På vissa av Dremels webbsidor finns innehåll och tjänster från andra leverantörer (t.ex. YouTu-be, Facebook och Twitter) som kanske innehåller egna cookies och aktiva komponenter. Dre-melhar ingen kontroll över hur dessa leverantörer behandlar personuppgifter.

Observera att de möjligheter som Dremelerbjuder för inställningar av vilka cookies som används inte påverkar cookies eller aktiva komponenter från andra leverantörer (t.ex. YouTube, Face-book och Twitter).

Mer information om hur dessa leverantörer hanterar dina uppgifter får du från deras respektive webbplatser.

Användning av webbanalysverktyget WebTrends

Dremel mäter åtkomsten till webbsidorna med hjälp av webbanalysverktyget WebTrends.

Åtkomstuppgifterna registreras i anonymiserad form. De kan inte kopplas till en enskild användare. Det gäller i synnerhet genom att IP-adressen anonymiseras.

Cookies används för att göra det möjligt att analysera hur webbplatsen används. Dremel kan därmed förbättra kvaliteten på informationen. Den information som genereras när webbsidorna används överförs till statistikservern (wts.Dremel.com) som drivs av Dremel i Tyskland.

Endast behöriga personer får tillgång till de anonymiserade uppgifterna.

Användning av sociala insticksprogram för sociala medier

1) Facebook

På Dremel s webbsidor används sociala insticksprogram (plugins) från det sociala nätverket Fa-cebook.com som drivs av Facebook Inc., Palo Alto i USA (”Facebook”). Insticksprogrammen är märkta med en Facebooklogotyp eller har något av tilläggen ”Facebook”, ”Like” eller ”Share”.

Insticksprogrammen inaktiveras när du hämtar en sida som innehåller sådana på vår webbplats. Insticksprogrammen aktiveras först när du klickar på den knapp som skapas. Vid aktiveringen upprättas en förbindelse till Facebook och är ett tecken på att du medger att uppgifter överförs till Facebook. Om du är inloggad på Facebook så kan Facebook koppla besöket till ditt konto där. När du använder någon av knapparna överförs motsvarande information från din webbläsa-re direkt till Facebook, där den sparas.

I Facebooks information om dataskydd hittar du syfte och omfattning för dataregistreringen, hur uppgifterna behandlas och används av Facebook samt vilka rättigheter och inställningsmöjlighe-ter du har när det gäller att skydda ditt privatliv.

Om du inte vill att Facebook samlar information om ditt besök på vår webbplats så måste du logga ut från Facebook innan du besöker oss.

2) Google+

På Dremel s webbsidor används sociala insticksprogram (plugins) från det sociala nätverket plus.Google.com, som drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 i USA (”Google”). Insticksprogrammen är märkta med en Google+-logotyp eller har något av tilläggen ”Google+”, ”Google plus” eller ”+1”.

Insticksprogrammen inaktiveras när du hämtar en sida som innehåller sådana på vår webbplats. Insticksprogrammen aktiveras först när du klickar på den knapp som skapas. Vid aktiveringen upprättas en förbindelse till Google+ och är ett tecken på att du medger att uppgifter överförs till Google. Om du är inloggad på Google+ så kan Google koppla besöket till ditt konto där. När du använder någon av knapparna överförs motsvarande information från din webbläsare direkt till Google, där den sparas.

I Googles information om dataskydd hittar du syfte och omfattning för dataregistreringen, hur uppgifterna behandlas och används av Google samt vilka rättigheter och inställningsmöjligheter du har när det gäller att skydda ditt privatliv.

Om du inte vill att Google samlar information om ditt besök på vår webbplats så måste du logga ut från Google+ innan du besöker oss.

3) YouTube

På Dremel s webbsidor används videoplattformen YouTube, som drivs av YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 i USA. YouTube är en plattform som gör det möjligt att spela upp ljud- och videofiler.

När du öppnar en sida på vår webbplats ansluter en inbyggd YouTube-spelare till YouTube för att hantera den tekniska överföringen av video- eller ljudfilen. Uppgifter överförs till YouTube när anslutningen till YouTube upprättas.

I YouTubes information om dataskydd hittar du syfte och omfattning för dataregistreringen, hur uppgifterna behandlas och används av YouTube samt vilka rättigheter och inställningsmöjlighe-ter du har när det gäller att skydda ditt privatliv.

4) Twitter

På Dremel s webbsidor används sociala insticksprogram (plugins) från det sociala nätverket Twitter, som drivs av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 i USA (”Twitter”). Insticksprogrammen är märkta med en Twitterlogotyp eller har tillägget ”Tweet”.

Insticksprogrammen inaktiveras när du hämtar en sida som innehåller sådana på vår webbplats. Insticksprogrammen aktiveras först när du klickar på den knapp som skapas. Vid aktiveringen upprättas en förbindelse till Twitter och är ett tecken på att du medger att uppgifter överförs till Twitter. Om du är inloggad på Twitter så kan Twitter koppla besöket till ditt konto där. När du an-vänder någon av knapparna överförs motsvarande information från din webbläsare direkt till Twitter, där den sparas.

I Twitters information om dataskydd hittar du syfte och omfattning för dataregistreringen, hur uppgifterna behandlas och används av Twitter samt vilka rättigheter och inställningsmöjligheter du har när det gäller att skydda ditt privatliv.

Användning av externa länkar

Dremels webbsidor kan innehålla länkar till webbsidor från tredje part som inte är relaterade till oss på något sätt. När du har klickat på en sådan länk har vi inte längre något inflytande på vilka personuppgifter som överförs till tredje part för överlämning, lagring eller bearbetning. Exempel på sådana uppgifter är sidans IP-adress eller URL:en där länken finns. Skälet är att tredje part av naturliga skäl förfogar över kontrollen. Dremet ar inget ansvar för hur tredje part behandlar personuppgifter.

Användning av personuppgifter och ändamålsbestämning

Dremel eller ett av Dremel anlitat tjänsteföretag använder dina personuppgifter för teknisk admi-nistration av webbsidorna, för kundhantering, för produktförfrågningar och för dina frågor till Dremel, och endast i den omfattning eller utsträckning som behövs och i enlighet med bearbet-ningsändamålen som anges på respektive plats på våra webbsidor. Våra medarbetare och de tjänsteföretag som Dremel anlitar har tystnadsplikt och är skyldiga att följa de nationella lagarna för dataskydd.

Alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits för att upprätthålla da-taskyddet.

Säkerhet

Dremel vidtar förebyggande åtgärder för att skydda dina personuppgifter hos oss mot manipu-lering, förlust, radering eller åtkomst av obehöriga personer eller obehörigt yppande. Våra säker-hetsåtgärder förbättras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Marknadsföring

När du överlämnar personuppgifter till oss använder vi dem för att kunna informera om våra produkter och tjänster, samt vid behov ställa frågor om dem till dig förutsatt att du uttryckligen har medgett dina personuppgifter får användas för marknadsföringsändamål. Om du har medgett sådan användning, men inte vill ha någon mer marknadsföringsinformation från Dre-mel, så kan du när som helst dra tillbaka ditt godkännande. Dina uppgifter kommer då att rade-ras. Men om de behövs för avräkning och bokföring så kommer de istället att spärras.

Överklagande

Du kan när som helst dra tillbaka ditt medgivande till att dina personuppgifter överförs, behand-las eller används i framtiden.

Personuppgifter raderas när medgivandet om lagring tas tillbaka, när personuppgifterna inte längre behövs för att fylla det syfte som lagringen avsåg eller om lagringen av andra juridiska skäl inte är tillåten.

Uppgifter som behövs för avräkning och bokföring eller omfattas av lagstadgad arkiveringsplikt berörs inte.

Kontakt

Vi ber dig att vända dig till vår koncernansvarige för upplysningar, förslag och klagomål vad gäl-ler behandlingen av personuppgifter.

Om fel information har sparats, trots våra ansträngningar för att uppgifterna ska vara korrekta och aktuella, så korrigerar vi dem om du begär det.

Mr
Golo Seume
Data Protection Officer
32 avenue Michelet
93404 Saint Ouen
France

Teknik

Tekniska förutsättningar

Läs följande information, så att våra webbsidor presenteras optimalt på din dator och alla funkti-oner ska vara tillgängliga för dig:

Webbläsare

Vi rekommenderar följande webbläsare och versioner: Internet Explorer 8.x eller senare, Mozilla Firefox 10.x eller senare, Google Chrome 18.0.x eller senare eller Safari version 5.x eller sena-re. Om äldre webbläsarversioner används, t.ex. Internet Explorer 6, så kan våra erbjudanden i vissa fall drabbas av funktionstekniska begränsningar.

Flash® Player

En del av Dremel s webbsidor innehåller animationer som skapats med Flash®. För att animati-onerna ska kunna visas så behöver du Flash® Player version 10 eller senare, som du ka hämta här: www.adobe.com

Adobe® Reader

En del av Dremel s webbsidor innehåller PDF-dokument. För att du ska kunna visa dessa do-kument så behöver du Adobe® Reader, som du ka hämta här: www.adobe.com

JavaScript

En del funktioner på Dremel s webbsidor kräver att webbläsaren har stöd för JavaScript. Därför rekommenderar vi att du aktiverar JavaScript i din webbläsare.

Cookies

En del funktioner på Dremel s webbsidor kräver att cookies tillåts. Därför rekommenderar vi att du tillåter cookies i din webbläsare. Mer information om användning av cookies hittar du avsnit-tet Dremel-gruppens anvisningar för dataskydd.

Om du vill veta mer om vilka cookies som vi använder så klickar du på länken ”Inställningar för cookies” i sidfoten. Länken ”Inställningar för cookies” leder till ytterligare information om de coo-kies som används. Du kan ställa in vilka cookies som du vill använda.