Hoppa till huvudinnehåll

Samtliga Dremel elverktyg kontrolleras och provas noggrant och genomgår Dremel stränga kvalitetssäkring. Dremel lämnar därför garanti på sina elverktyg. Köparens skadeanspråk via köpeavtalet med säljaren samt lagstadgade rättigheter begränsas inte av garantin.


 1. Vi lämnar garanti i enlighet med följande regler (nr 2-7) i form av kostnadsfritt felåtgärdande av verktyget för material- och tillverkningsfel som bevisligen inträffat under garantitiden.
 2. Garantitiden är 24 månader, vid yrkesmässigt bruk eller motsvarande påfrestning 12 månader. Garantitiden börjar vid köpet från första detaljist. Datumet på originalkvittot gäller.
 3. Garantin omfattar inte:
  • Delar som naturligt slits vid användningen eller på annat sätt eller fel på verktyg som kan sättas i samband med naturligt slitage vid användningen eller på annat sätt
  • Fel på verktyg som beror på att anvisningarna inte följts, ej avsedd användning, otillåten driftsmiljö, överbelastning eller bristande underhåll eller skötsel
  • Fel på verktyg som orsakats av att tillbehör, påbyggnads- eller reservdelar använts som inte är Dremel originaldelar
  • Verktyg som utsatts för förändringar eller påbyggnader
  • Mindre avvikelser från avsedd användning som inte har någon avgörande inverkan på verktygets värde eller användbarhet
 4. Garantiåtgärd av konstaterade fel går till på så sätt att vi, i enlighet med vårt val, antingen reparerar verktyget kostnadsfritt eller ersätter det med ett felfritt verktyg (ev. även en efterföljande modell). Utbytta verktyg eller delar övergår till vår ägo.
 5. Garantin ska tas i anspråk under garantitiden. Du måste kunna visa upp eller skicka in originalkvitto för verktyget på det säljställe där du köpt det eller till den kundtjänst som anges på www.dremeleurope.com . På kvittot ska inköpsdatum och produktbeteckning klart framgå. Helt eller delvis demonterade verktyg kan inte lämnas in eller skickas som garantiärende. Om du som köpare väljer att skicka verktyget till säljstället eller kundtjänst, så får du ta transportkostnaden och -risken.
 6. Garantin utesluter alla andra anspråk än den rätt till felåtgärd av verktyget som nämns i garantivillkoren.
 7. Garantitiden för verktyget kan varken förlängas eller förnyas.

Garantierna ovan gäller för verktyg som köpts inom EU och som används där. Garantin omfattas av nationell rätt. FN:s överenskommelse om avtal för internationella varuköp (CISG) gäller ej.

DREMEL EUROPE
Breda, Nederländerna


Februari 2018