1 Poskytovateľ

1.1 Zodpovedný za internetové stránky spoločnosti Dremel

Publisher

DREMEL Europe
Bosch Powertools B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
The Netherlands

Contact

Telephone number +31-(0)76-5795-000
Fax number +31-(0)76-5875-431

Online contact

Business form

B.V.

Authorised legal representatives

Jean Paul Meeuwissen

Entry in Register

Kamer van Koophandel West-Brabant: 20066721 0000
Turnover Tax ID: NL800830374B02

2 Právne upozornenia

2.1 Právne upozornenia skupiny Dremel-Gruppe (Dremel)

2.1.1 © Autorské práva

Všetky práva vyhradené. Na text, obrázky, grafiky, zvuky, animácie a videá ako aj ich uspori-adanie na internetových stránkach spoločnosti Dremel sa vzťahuje ochrana autorských práv a iných ochranných zákonov. Obsah týchto internetových stránok sa nesmie kopírovať, spra-covaávať, meniť ani sprístupniť tretej strane za komerčnými účelmi. Niektoré internetové stránky spoločnosti Dremel okrem toho obsahujú obrázky, na ktoré sa vzťahujú autorské práva tretích strán.

2.1.2 Zoznam značiek

Ak nie je uvedené inak, sú všetky značky uvedené na internetových stránkach spoločnosti Dremel chránené právom na ochranu značiek. Toto platí najmä pre značky spoločnosti Dremel, typové štítky, firemné logá a emblémy. Značky a štylistické prvky sú duševným vlastníctvom spoločnosti Robert Bosch Power Tools GmbH, Nemecko.

2.1.3 Zoznam záruk

Táto internetová stránka bola zostavená s maximálnou starostlivosťou. Napriek tomu nie je možné zaručiť bezchybnosť a presnosť informácií, ktoré sú na nej uvedené. Je vylúčené akékoľvek ručenie za škody vzniknuté priamo alebo nepriamo v dôsledku používania tejto inter-netovej stránky, pokiaľ tieto nevznikli úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbalosti zo strany spoločnosti Dremel.

2.1.4 Zoznam licencií

Na duševné vlastníctvo, napr. patenty, značky a autorské práva, uvedené na internetovej strán-ke spoločnosti Dremel sa vzťahuje ochrana. Táto internetová stránka neudeľuje licenciu na používanie duševného vlastníctva skupiny Dremel-Gruppe (Dremel) alebo tretej strany.

3 Ochrana údajov

1. Informácie o ochrane údajov
BOSCH POWER TOOLS B.V. (ďalej „DREMEL“, príp. „My“ alebo „Nás“) teší návštevnosť našich internetových stránok a mobilných aplikácií (spolu aj „online ponuka“) a váš záujem o náš podnik a naše výrobky.

2. DREMEL rešpektuje vaše súkromie
Ochranu vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov, ako aj bezpečnosť všetkých obchodných údajov vnímame ako dôležitú požiadavku, ktorú zohľadňujeme v našich obchodných procesoch. Osobné údaje získané pri vašej návšteve našich online ponúk spracovávame diskrétne a výlučne v súlade so zákonnými ustanoveniami.

Ochrana údajov a bezpečnosť informácií sú súčasťou našej podnikovej politiky.

3. Zodpovedné miesto
Za spracovanie vašich údajov zodpovedá DREMEL; výnimky sú vysvetlené v týchto upozorneniach o ochrane údajov.

Naše kontaktné údaje sú:
DREMEL Europe
Bosch Power Tools B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
The Netherlands
Telephone number +31-(0)76-5795-000
Fax number +31-(0)76-5875-431
Online contact

4. Získavanie, spracovanie a používanie osobných údajov

4.1. Kategórie spracovávaných údajov
Spracovávajú sa nasledovné kategórie údajov:

 • • komunikačné údaje (napr. meno, telefón, e-mail, adresa, IP adresa)

4.2. Zásady
Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu, teda napríklad mená, adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy, údaje zmluvy, účtovnícke údaje a vyúčtovacie údaje, ktoré sú vyjadrením identity osoby.

Osobné údaje (vrátane IP adries) získavame, spracovávame a používame len vtedy, keď je na to právny základ alebo keď ste nám v rámci registrácie dali na to súhlas.

4.2.1. – Na zistenie porúch a z bezpečnostných dôvodov
(právne základy: splnenie našich záväzkov v oblasti bezpečnosti údajov a oprávnený záujem na odstránení porúch a na bezpečnosti našich ponúk).

4.2.2. – Vlastná a cudzia reklama, ako aj prieskum trhu a meranie dosahu v zákonom povolenom rozsahu , príp. na základe súhlasu
(právny základ: Súhlas/oprávnený záujem na priamom marketingu, pokiaľ je to v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov a hospodárskej súťaži).

4.2.3. – Zákaznícke prieskumy, príp. prieskumy týkajúce sa produktov e-mailom a/alebo telefonicky, pokiaľ ste s tým výslovne súhlasili
(právny základ: súhlas).

Poznámka: Ak prieskumami poveríme inštitút zaoberajúci sa prieskumom trhu, uskutoční sa tak výlučne z nášho poverenia a podľa našich pokynov.

4.2.4. – Realizácia výherných súťaží alebo rabatových akcií podľa príslušných podmienok pre výhernú súťaž alebo rabatovú akciu
(právny základ zmluvné plnenie).

4.2.5. – Zaslanie newslettera sú súhlasom príjemcu prostredníctvom e-mailu, príp. SMS/MMS
(právny základ: súhlas).

4.2.6. – Prevádzkovanie komunity pre prihlásených členov na účely [prosím, doplňte účel komunity]
(právny základ: zmluvné plnenie)

4.2.7. – Zachovávanie a ochrana našich práv
(právny základ: náš oprávnený záujem na uplatnení a ochrane našich práv).

4.3. Log súbory
Pri každom použití internetu sa z vášho internetového prehliadača automaticky odovzdajú určité informácie, ktoré ukladáme do takzvaných log súborov.

Log súbory dočasne ukladáme na zisťovanie porúch a z bezpečnostných dôvodov (napr. na objasnenie pokusov o útok) a potom sa vymažú. Log súbory, ktorých ďalšie ukladanie na dokazovacie účely je potrebné, sa nevymažú až do definitívneho objasnenia príslušného prípadu a v jednotlivých prípadoch sa môžu odovzdať vyšetrovacím úradom.

Log súbory sa (bez alebo bez úplnej IP adresy) používajú aj na účely analýzy; pozri odsek Analýza webových stránok.

V log súboroch sa ukladajú predovšetkým nasledujúce informácie:

 • • IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zariadenia, z ktorého používateľ navštívil online ponuku;
 • • internetová adresa webovej stránky, z ktorej bola vyvolaná online ponuka (tzv. HTTP referer);
 • • názov poskytovateľa služieb, prostredníctvom ktorého bola online ponuka navštívená;
 • • názov vyvolaného súboru, príp. informácie;
 • • dátum a čas, ako aj trvanie vyvolania;
 • • množstvo prenesených údajov;
 • • operačný systém a informácie o použitom internetovom prehliadači vrátane nainštalovaných doplnkov (napr. pre Flash Player);
 • • Stavový kód HTTP (napr. „požiadavka úspešná“ alebo „požadovaný súbor sa nenašiel“).

4.4. Odovzdanie údajov

4.4.1. Odovzdanie údajov iným zodpovedným miestam
Vaše osobné údaje odovzdáme iným zodpovedným miestam zásadne len vtedy, ak to je potrebné na zmluvné plnenie, ak máme my alebo tretie miesta oprávnený záujem na ich odovzdaní alebo ak na to existuje súhlas. Podrobnosti o účeloch spracovania a príslušných právnych základoch nájdete v odseku Účely spracovania a právny základ. Tretími stranami môžu byť aj iné podniky skupiny Bosch. Ak sú údaje odovzdané tretím stranám na základe oprávneného záujmu, vysvetlí sa to v týchto upozorneniach o ochrane údajov.

Okrem toho sa môžu údaje odovzdať iným zodpovedným miestam, ak by sme boli zaviazaní konať tak na základe zákonných ustanovení alebo vykonateľným úradným, príp. súdnym nariadením.

4.4.2. Poskytovateľ služieb (všeobecne)
Poverujeme externých poskytovateľov služieb úlohami, ako predaj a marketing, manažment zmlúv, realizácia platieb, programovanie, dátový hosting a služby hotline. Starostlivo sme vybrali týchto poskytovateľov služieb a pravidelne ich kontrolujeme, predovšetkým so zreteľom na to, či svedomito zaobchádzajú s údajmi, ktoré sú u nich uložené a či sú tieto údaje dostatočne zabezpečené. Všetkých poskytovateľov služieb sme zaviazali k dôvernosti a dodržiavaniu zákonných podpisov. Poskytovateľmi služieb môžu byť aj iné podniky skupiny Bosch.

4.5. Odovzdanie údajov príjemcom mimo EHS
Osobné údaje môžeme odovzdať aj príjemcom, ktorí majú svoje sídlo mimo EHS v tzv. tretích štátoch. V takomto prípade pred odovzdaním zabezpečíme, aby u príjemcu bola buď primeraná úroveň ochrany údajov (napr. na základe rozhodnutia EÚ komisie o primeranosti pre príslušnú krajinu alebo dohoda takzvaných štandardných zmluvných klauzúl Európskej únie s príjemcom), alebo váš súhlas na odovzdanie údajov.

Môžete u nás získať prehľad o príjemcoch v tretích krajinách a kópiu konkrétnych predpisov na zaistenie primeranej úrovne ochrany údajov. Použite na to údaje v odseku Kontakt.

4.6. Doba uloženia; lehoty uchovávania
Vaše údaje budeme uchovávať zásadne dovtedy, pokým to bude potrebné na poskytnutie našej online ponuky a s tým spojených služieb, príp. pokým budeme mať oprávnený záujem na ich ďalšom uchovávaní (napr. aj po splnení zmluvy môžeme mať ešte oprávnený záujem na marketingu uskutočňovanom poštou). Vo všetkých ostatných prípadoch vymažeme vaše osobné údaje s výnimkou tých údajov, ktoré musíme ďalej uchovávať na splnenie právnych záväzkov (napr. na základe daňovo-právnych a obchodno-právnych lehôt na uchovávanie údajov sme povinní podržať dokumenty, ako zmluvy a faktúry na určitú dobu).

5. Výherné súťaže alebo rabatové akcie
Ak sa zúčastníte našej výhernej súťaže alebo rabatovej akcie, potom použijeme vaše údaje na oznámenie o výhre a na účely reklamy našich výrobkov v rozsahu povolenom zákonom, príp. pokiaľ ste na to udelili svoj súhlas. Detailné informácie o výherných súťažiach alebo rabatových akciách nájdete v príslušných podmienkach účasti.

6. Používanie cookies

6.1. Všeobecne
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve online ponuky uložia vo vašom počítači. Ak túto online ponuku znova vyvoláte, váš prehliadač odošle obsah cookies príslušnému poskytovateľovi a umožní tak opätovnú identifikáciu koncového zariadenia. Prečítanie cookies nám umožní, aby sme našu online ponuku pre vás optimálne vytvorili a uľahčili vám jej používanie.

6.2. Vypnutie a vymazanie súborov cookie
Keď navštívite naše internetové stránky, zobrazí sa vyskakovacie okno s otázkou, či chcete cookies, ktoré sú umiestnené na našej stránke, povoliť alebo vypnúť v nastaveniach.

Ak sa rozhodnete nepovoliť cookies, potom sa vo vašom prehliadači uloží opt-out cookie. Tento súbor cookie slúži výlučne na priradenie vášho nesúhlasu. Vypnutie cookies však môže viesť k tomu, že jednotlivé funkcie našich internetových stránok už nebudete mať k dispozícii. Prosím, berte do úvahy, že súbor opt-out cookie možno z technických dôvodov používať len pre prehliadač, ktorým bol vytvorený. Ak cookies vymažete alebo používate iný prehliadač, príp. iné koncové zariadenie, musíte opt-out uložiť nanovo.

Možnosti nastavenia sa ale netýkajú tých cookies, ktoré sa uložia počas vašej návštevy internetových stránok iných poskytovateľov.

Vo vašom prehliadači však môžete kedykoľvek vymazať všetky cookies. Informácie o tom nájdete vo funkcii Pomocník vášho prehliadača. Môže to však viesť k tomu, že jednotlivé funkcie už nebudete mať k dispozícii.

Okrem toho máte možnosť používanie cookies tretími stranami spravovať a deaktivovať prostredníctvom nasledovnej webovej stránky:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.

Nie sme prevádzkovateľmi tento webovej stránky, teda nezodpovedáme a nemáme vplyv na jej obsahy a dostupnosť.

6.3. Prehľad používaných cookies
V tomto odseku nájdete prehľad cookies, ktoré používame.

6.3.1. Bezpodmienečne potrebné cookies
Určité cookies sú potrebné, aby sme mohli bezpečne poskytnúť našu online ponuku. Do tejto kategórie patria napr.

 • • cookies, ktoré slúžia na identifikáciu alebo autentifikáciu našich používateľov;
 • • cookies, ktoré dočasne ukladajú určité údaje používateľov (napr. obsah nákupného košíka alebo online formulára);
 • • cookies, ktoré ukladajú určité preferencie používateľov (napr. nastavenia vyhľadávania alebo jazykové nastavenia);
 • • cookies, ktoré ukladajú údaje, aby sa zabezpečila bezporuchová reprodukcia videoobsahov, príp. audioobsahov.

6.3.2. Cookies na analýzu internetových stránok
Cookies na analýzu internetových stránok používame, aby sme mohli zaznamenávať správanie (napr. reklamné banery, na ktoré klikli, navštívené podstránky, vyhľadávania) našich používateľov a vyhodnotiť ich štatistickú formu.

6.3.3. Reklamné cookies
Používame aj cookies na reklamné účely. Profily o používaní vytvorené pomocou týchto cookies (kliknuté banery, navštívené podstránky, vyhľadávanie) použijeme na to, aby sme vám zobrazovali reklamu, príp. ponuky šité na mieru vašim záujmom (reklama na základe záujmov).

6.3.4. Reklamné cookies tretích strán
Dovoľujeme aj iným podnikom získavať údaje našich používateľov pomocou reklamných cookies. Umožňuje to nám a tretím stranám zobraziť používateľom našej online ponuky reklamu na základe ich záujmov, vyplývajúcich z analýzy ich používania (napr. kliknuté banery, navštívené podstránky, vyhľadávanie) spolu, nie s obmedzením na našu online ponuku.

6.3.5. Cookies na sledovanie konverzií
Naši partneri sledovania konverzií uložia súbor cookie do vášho počítača („Conversion Cookie“), ak ste sa dostali na našu webovú stránku prostredníctvom reklamy príslušného partnera. Tieto cookies spravidla strácajú platnosť po 30 dňoch. Ak navštívite určité naše stránky a platnosť cookie ešte neuplynula, môžeme my a príslušný partner sledovania konverzií zistiť, že niekto klikol na reklamu a tak bol presmerovaný na našu stránku. Informácie získané pomocou súborov cookie na sledovanie konverzií slúžia na vytváranie štatistík a zistenie celkového počtu používateľov, ktorí klikli na reklamu a ktorí boli presmerovaní na stránku, na ktorú bola pridaná značka sledovania konverzií.

6.3.6. Sledovacie cookies v súvislosti so zásuvnými modulmi sociálnych sietí
Na niektorých stránkach online ponuky sú zahrnuté obsahy a služby iných poskytovateľov (napr. Facebook, Twitter), ktoré môžu používať ich cookies a aktívne komponenty. Na spracovávanie osobných údajov týmito poskytovateľmi nemáme žiaden vplyv. Bližšie informácie o zásuvných moduloch sociálnych sietí nájdete v odseku Zásuvné moduly sociálnych sietí.

7. Analýza webových stránok
Potrebujeme štatistické informácie o používaní našej online ponuky, aby sme ju mohli optimálnejšie prispôsobiť, zistiť jej dosah a vykonať prieskum trhu.

Na tento účel používame nástroje na analýzu webových stránok, ktoré sú opísané v tomto odseku.

Používateľské profily vytvorené týmito nástrojmi pomocou cookies na analýzu webových stránok alebo vyhodnocovaním log údajov sa nespájajú s osobnými údajmi. Nástroje buď vôbec nepoužívajú IP adresy používateľov, alebo ich hneď po získaní skrátia.

Poskytovatelia nástrojov spracovávajú údaje len ako spracovatelia podľa našich pokynov, a nie na vlastné účely.

Ku každému nástroju nájdete nižšie informácie ku každému poskytovateľovi a o tom, ako môžete zamietnuť získavanie a spracovanie údajov daným nástrojom.

Pri nástrojoch, ktoré pracujú s cookies opt-out, je treba mať na pamäti, že funkcia opt-out sa vzťahuje na zariadenie, príp. prehliadač a platí zásadne len pre práve používané koncové zariadenie, príp. používaný prehliadač. Ak používate viac koncových zariadení, príp. prehliadačov, opt-out musíte uložiť zvlášť na každom koncovom zariadení a v každom používanom prehliadači.

Okrem toho môžete zabrániť aj vytváraniu používateľských profilov celkovo tým, že všeobecne deaktivujete používanie cookies; pozri odsek Vypnutie a vymazanie súborov cookie.

7.1. WebTrends
WebTrends poskytuje WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, USA.

So získavaním a vyhodnocovaním vašich údajov týmto nástrojom môžete nesúhlasiť tým, že použijete možnosť opt-out pod nasledujúcim odkazom: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp.

7.2. Monetate
Monetate poskytuje Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA.

So získavaním a vyhodnocovaním vašich údajov týmto nástrojom môžete nesúhlasiť tým, že [doplníte individuálne riešenie].

7.3. Google Analytics
Google Analytics poskytuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics používame s ponúkanou doplnkovou funkciou na anonymizáciu IP adries, ktorú poskytuje Google. Pritom Google spravidla skráti IP adresu už v rámci EÚ a len vo výnimočných prípadoch až v USA a v každom prípade sa uloží len v skrátenom tvare.

So získavaním a vyhodnocovaním vašich údajov týmto nástrojom môžete nesúhlasiť tým, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný modul prehliadača dostupný pod nasledujúcim odkazom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

8. Používanie nástrojov remarketingu
Na optimalizáciu nášho online marketingu používame takzvané remarketingové technológie. Vďaka nim sa má online ponuka vytvoriť pre vás zaujímavejšie a prispôsobiť vašim potrebám. Na tento účel používame nástroje, ktoré sú uvedené nižšie.

Používateľské profily vytvorené týmito nástrojmi pomocou cookies na analýzu webových stránok, príp. reklamných cookies tretích strán, takzvaných web beacons (neviditeľné grafiky, ktoré sa nazývajú aj pixel) alebo pomocou porovnateľných technológií, sa nespoja s osobnými údajmi.

Nástroje používajú poskytovatelia na to, aby našim používateľom zobrazovali v našej online ponuke a v ponukách tretích strán reklamu zameranú na ich záujmy a regulovali, ako často používatelia tieto reklamy uvidia. Za spracovanie údajov v súvislosti s nástrojmi zodpovedá príslušný poskytovateľ. Poskytovateľ nástrojov odovzdáva informácie na vyššie uvedené účely príp. aj tretím stranám.

Nástroje buď vôbec nespracovávajú IP adresy používateľov, alebo ich hneď po získaní skrátia.

Pri každom nástroji nájdete informácie o poskytovateľovi a o tom, ako môžete zamietnuť získavanie údajov týmto nástrojom.

Pri nástrojoch, ktoré pracujú s cookies opt-out, je treba mať na pamäti, že funkcia opt-out sa vzťahuje na zariadenie, príp. prehliadač a platí zásadne len pre práve používané koncové zariadenie, príp. používaný prehliadač. Ak používate viac koncových zariadení, príp. prehliadačov, opt-out musíte uložiť zvlášť na každom koncovom zariadení a v každom používanom prehliadači.

Okrem toho môžete zabrániť aj vytváraniu používateľských profilov celkovo tým, že všeobecne deaktivujete používanie cookies; pozri odsek Vypnutie a vymazanie súborov cookie.

Ďalšie informácie o reklame na základe záujmov sú dostupné na spotrebiteľskom portáli http://www.meine-cookies.org. Cez nasledujúci odkaz na tento portál si okrem toho môžete pozrieť stav aktivácie nástrojov rôznych poskytovateľov a odmietnuť získavanie, príp. vyhodnocovanie vašich údajov týmto nástrojom: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager-beta.html.

Možnosť centrálneho odmietnutia rôznych nástrojov, zvlášť poskytovateľov v USA , je dostupná aj cez nasledujúci odkaz: http://www.networkadvertising.org/choices/.

Konkrétne sa používajú nasledujúce nástroje:

8.1. Google AdSense
Poskytovateľ nástroja Google AdSense je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Ďalšie informácie o tomto nástroji nájdete tu.

So získavaním, príp. vyhodnocovaním vašich údajov týmto nástrojom môžete nesúhlasiť tak, že bude postupovať podľa pokynov na používanie od Google.

8.2. Doubleclick
Poskytovateľ nástroja Doubleclick je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Ďalšie informácie o tomto nástroji nájdete tu.

So získavaním, príp. vyhodnocovaním vašich údajov týmto nástrojom môžete nesúhlasiť tak, že bude postupovať podľa pokynov na používanie od Google.

9. Zásuvné moduly sociálnych sietí

V našej online ponuke používame takzvané zásuvné moduly rôznych sociálnych sietí; tie sú v tomto odseku zvlášť opísané.

Pri používaní zásuvných modulov vytvorí váš internetový prehliadač priame spojenie so servermi príslušnej sociálnej siete. Tým získa príslušný poskytovateľ informáciu, že váš internetový prehliadač vyvolal príslušnú stránku našej online ponuky, aj keď nemáte u poskytovateľa používateľský účet alebo práve nie ste prihlásený. Log súbory (vrátane IP adresy) sa pri každom použití internetového prehliadača odovzdajú priamo na server príslušného poskytovateľa a tam sa prípadne uložia. Poskytovateľ, príp. jeho server môže mať svoje sídlo mimo EÚ alebo EHS (napr. v USA).

Zásuvné moduly predstavujú samostatné rozšírenia poskytovateľov sociálnych sietí. Preto nemáme vplyv na rozsah údajov, ktoré sú získavané a uložené poskytovateľmi sociálnych sietí prostredníctvom zásuvných modulov.

Informácie o účele a rozsahu zberu údajov, ich ďalšom spracovaní a používaní sociálnou sieťou, ako aj o vašich príslušných právach a možnostiach nastavení s cieľom ochrany vášho súkromia si, prosím, prečítajte v upozorneniach o ochrane údajov príslušnej sociálnej siete.

Keď nechcete, aby poskytovatelia sociálnych sietí, ktorí získali touto online ponukou údaje a príp. ich uložili alebo ďalej spravovali, nemali by ste používať príslušné zásuvné moduly.

9.1. Takzvaným 2-klikovým riešením (navrhla ho spoločnosť Heise Medien GmbH & Co. KG) vás chránime pred tým, aby ste pri navštívení našich webových stránok boli štandardne zaznamenaný a vyhodnotený poskytovateľmi sociálnych sietí. Ak vyvoláte stránku našej internetovej prezentácie, ktorá obsahuje takéto zásuvné moduly, tieto sú najprv deaktivované. Zásuvné moduly sa aktivujú až po tom, ako kliknete na príslušnú ikonu.

9.2. Zásuvné moduly Facebooku
Facebook sa prevádzkuje pod www.facebook.com von Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, a pod www.facebook.de von Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland („Facebook“). Prehľad zásuvných modulov Facebooku a to, ako vyzerajú, nájdete tu: http://developers.facebook.com/plugins; Informácie o ochrane údajov Facebooku nájdete tu: http://www.facebook.com/policy.php.

9.3. Zásuvné moduly Twittera
Twitter prevádzkuje Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Prehľad zásuvných modulov Twittera a to, ako vyzerajú, nájdete tu: https://twitter.com/about/resources/buttons; Informácie o ochrane údajov Twittera nájdete tu: https://twitter.com/privacy.

9.4. Zásuvné moduly Google+
Google+ prevádzkuje Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Prehľad zásuvných modulov Google+ a to, ako vyzerajú, nájdete tu: https://developers.google.com/+/plugins; Informácie o ochrane údajov Google+ nájdete tu: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

9.5. Zásuvné moduly sociálnej siete Pinterest
Pinterest prevádzkuje Pinterest Inc, 808 Brennan St, San Francisco, CA 94103, USA („Pinterest“). Prehľad zásuvných modulov Pinterestu a to, ako vyzerajú, nájdete tu: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/; Informácie o ochrane údajov Pinterestu nájdete tu: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

9.6. Zásuvné moduly sociálnej siete Instagram
Instagram prevádzkuje Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Prehľad zásuvných modulov Instagramu a to, ako vyzerajú, nájdete tu: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges; Informácie o ochrane údajov Instagramu nájdete tu: https://help.instagram.com/155833707900388/.

10. Social Sign In (prihlásenie prostredníctvom sociálnych sietí)
Ponúkame vám možnosť prihlásiť sa na našej online ponuke takzvanými sociálnymi prihlasovacími údajmi, ako Facebook Connect a Twitter.

Na registráciu budete presmerovaný na stránku príslušnej sociálnej siete, kde sa môžete prihlásiť svojimi tamojšími údajmi. Tým sa váš účet na danej sociálnej sieti spojí s našou službou. Pritom sa informácie vášho tamojšieho verejného profilu, vaša e-mailová adresa a identifikačné znaky vašich priateľov na sieti, ako aj ďalšie údaje odovzdajú nám, a to prostredníctvom príslušnej sociálnej siete.

A naopak, služba sociálnej siete použitá na registráciu získa váš status prihlásenia, informácie prehliadača a vašu IP adresu. Poskytovateľ sociálnej siete, príp. jej servera môže mať svoje sídlo mimo EÚ alebo EHS (napr. v USA).

Ak si neželáte, aby sa uskutočnilo odovzdávanie údajov medzi nami a sociálnymi sieťami, potom sa neprihlasujte sociálnymi registračnými službami, ale namiesto toho použite naše prihlasovacie služby.

11. YouTube
Táto online ponuka používa videoplatformu YouTubee, ktorú prevádzkuje YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). YouTube je platforma, ktorá umožňuje reprodukciu audiosúborov a videosúborov.

Keď vyvoláte príslušnú stranu našej ponuky, začlenený YouTube prehrávač vytvorí spojenie s YouTube, aby sa videosúbor a audiosúbor mohol preniesť a reprodukovať. Pritom sa prenesú aj údaje na YouTube ako zodpovedné miesto. Za spracovanie týchto údajov zo strany YouTube nezodpovedáme.

Ďalšie informácie o rozsahu a účele zozbieraných údajov, o ďalšom spracovaní a využívaní údajov zo strany YouTube, o vašich právach a o možnostiach ochrany údajov, ktoré si môžete zvoliť, nájdete v informácii o ochrane údajov YouTube.

12. Newsletter

12.1. Newsletter s prihlásením; právo na odvolanie
V rámci našej online ponuky môžete odoberať newsletter. Na tento účel používame takzvanú metódu double opt-in, pričom vám newsletter zašleme e-mailom, mobilnými oznamovacími službami (ako napr. WhatsApp), SMS správami alebo správami push až potom, ako nám kliknutím na odkaz v správe výslovne potvrdíte aktiváciu služby zasielania noviniek. Ak by ste sa neskôr rozhodli zasielanie newslettera zrušiť, odber môžete kedykoľvek ukončiť odvolaním svojho súhlasu. Odvolanie súhlasu pre odber newslettera zasielaného e-mailom sa uskutoční cez odkaz v newsletteri, príp. v nastaveniach správy príslušnej online ponuky. Alternatívne nás kontaktujte prostredníctvom údajov v odseku Kontakt.

13. Externé odkazy
Naša online ponuka môže obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán – s nami spojených poskytovateľov. Po kliknutí na odkaz už nemáme vplyv na získavanie, spracovanie a používanie prípadných osobných údajov, ktoré sa po kliknutí na odkaz prenesú na tretiu stranu (ako napríklad IP adresa alebo URL stránky, na ktorej sa odkaz nachádza), keďže konanie tretích strán, prirodzene, nie je pod našou kontrolou. Za spracovanie takýchto osobných údajov týmito tretími stranami nezodpovedáme.

14. Zabezpečenie
Naši pracovníci a nami poverení poskytovatelia služieb sú zaviazaní k mlčanlivosti a dodržiavaniu ustanovení použiteľných zákonov o ochrane osobných údajov.

Príjmeme všetky potrebné technické a organizačné opatrenia, aby bola zabezpečená primeraná úroveň ochrany a vaše údaje, ktoré spravujeme, chránené zvlášť pred rizikami neúmyselného alebo neoprávneného zničenia, pred manipuláciou, stratou, alebo zmenou prístupom neoprávnených osob k nim alebo ich neoprávneným poskytnutím. Naše bezpečnostné opatrenia sa technickým vývojom neustále zlepšujú.

15. Práva používateľov

Na uplatnenie vašich práv použite, prosím, údaje v odseku Kontakt. Prosím, zabezpečte, aby bola možná jednoznačná identifikácia vašej osoby.

Právo na informácie a vysvetlenie:
Máte právo dostať od nás informácie o spracovaní vašich údajov. Môžete si uplatniť právo na informácie so zreteľom na osobné informácie, ktoré o vás spracovávame.

Právo na opravu a vymazanie:
Môžete od nás požadovať opravu nesprávnych údajov a – ak sú splnené zákonné predpoklady – doplnenie alebo vymazanie vašich údajov.

Neplatí to pre údaje, ktoré sú potrebné na účely zúčtovania a vedenia účtovníctva alebo podliehajú zákonnej povinnosti archivácie. Ak však nie je potrebný prístup k týmto údajom, ich spracovanie sa obmedzí (pozri ďalej).

Obmedzenie spracovania:
Môžete od nás požadovať – ak sú splnené zákonné predpoklady – aby sa spracovanie údajov obmedzilo.

Odmietnutie spracovania údajov:
Okrem toho máte právo kedykoľvek odmietnuť, aby sme vaše údaje spracovávali. Spracovanie vašich údajov zastavíme s výnimkou prípadu, že máme – podľa zákonných predpisov – preukázateľné nutné dôvody na ich ďalšie spracovanie, ktoré majú prevahu nad vašimi právami.

Odmietnutie priameho marketingu:
Okrem toho môžete kedykoľvek odmietnuť spracovanie vašich osobných údajov na reklamné účely („Odmietnutie reklamy“). Prosím, myslite na to, že z organizačných dôvodov môže dôjsť k tomu, že vaše odmietnutie a používanie vašich údajov v rámci už začatej kampane môže kolidovať.

Odmietnutie spracovania údajov pri právnom základe „oprávnený záujem“:
Navyše máte právo kedykoľvek odmietnuť, aby sme spracovali vaše údaje, pokiaľ sa opierajú o právny základ oprávneného záujmu. Spracovanie vašich údajov zastavíme s výnimkou prípadu, že máme – podľa zákonných predpisov – preukázateľné nutné dôvody na ich ďalšie spracovanie, ktoré majú prevahu nad vašimi právami.

Odvolanie súhlasu:
Ak ste poskytli súhlas na spracovanie vašich údajov, môžete ho kedykoľvek s účinkom do budúcnosti odvolať. Zákonnosť spracovania vašich údajov až do odvolania tým zostáva nedotknutá.

15.1. Prenášateľnosť údajov:
Ďalej máte právo dostať údaje, ktoré ste nám poskytli, v bežnom štruktúrovanom elektronickom formáte, príp. – ak je to technicky realizovateľné – požadovať, aby tieto údaje boli odovzdané tretej strane.

15.2. Právo na podanie sťažnosti na úrade pre dohľad:
Máte právo na podanie sťažnosti na úrade pre dohľad nad ochranou údajov. Navyše sa môžete obrátiť na úrad pre dohľad nad ochranou údajov príslušný pre vaše bydlisko, príp. vašu spolkovú krajinu alebo na náš príslušný úrad pre dohľad nad ochranou údajov. Je to:

Krajinský splnomocnenec pre ochranu údajov a slobodný prístup k informáciám

Adresa:
Mr Aleid WOLFSEN, Chairman of Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
Postbus 93374
NL 2509 AJ Den Haag/The Hague
Telefon: + 31-70-88 88 500
Telefax: + 31-70-88 88 501
E-Mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

16. Zmena informácie o ochrane údajov
Vyhradzujeme si právo na zmenu našich bezpečnostných opatrení a opatrení na ochranu osobných údajov, ak to bude potrebné z dôvodu technického vývoja. V takýchto prípadoch vhodne prispôsobíme aj naše informácie o ochrane údajov. Prosím, pozrite si preto aktuálnu verziu našej informácie o ochrane údajov.

17. Kontakt
Ak sa s nami chcete spojiť, zastihnete nás na adrese uvedenej v odseku „Zodpovedné miesto“.

Na uplatnenie vašich práv, hlásenie prípadov týkajúcich sa ochrany údajov, ako aj v prípade podnetov a sťažností týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov vám odporúčame obrátiť sa na nášho koncernového splnomocnenca na ochranu údajov:

Pán
Matthias Goebel
Koncernový splnomocnenec na ochranu údajov
Bezpečnosť informácií a ochrana skupiny Bosch (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart
NEMECKO
alebo
Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com
alebo
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

18. Stav: 01.05.2018

4 Technika

4.1 Technické predpoklady

Aby sa naše internetové stránky optimálne zobrazovali na obrazovke Vášho počítača a aby ste mohli využívať všetky funkcie, všimnite si prosím nasledovné upozornenie:

4.1.1 Prehliadač

Odporúčame Vám používať nasledovné verzie prehliadačov: Internet Explorer verzie 8.x a novší, Mozilla Firefox verzie 10.x a novší, Google Chrome verzie 18.0.x a novší ako aj Safari verzie 5.x a novší. V prípade použitia starších verzií prehliadačov (napr. Internet Explorer 6) môže v nie-ktorých prípadoch dôjsť k obmedzeniu nami ponúkaných funkcií.

4.1.2 Flash® Player

Niektoré internetové stránky spoločnosti Dremel obsahujú Flash® animácie. Aby bolo možné zobraziť animácie, potrebujete prehrávač Flash® Player verzie 10 a novší, ktorý si môžete stia-hnuť na adrese: www.adobe.com

4.1.3 Adobe® Reader

internetové stránky spoločnosti Dremel obsahujú PDF dokumenty. Aby ste si tieto dokumenty mohli prezrieť, potrebujete Adobe® Reader, ktorý si môžete stiahnuť na adrese: www.adobe.com

4.1.4 JavaScript

Pre niektoré funkcie na internetových stránkach spoločnosti Dremel je potrebné používať prehli-adač umožňujúci JavaScript. Preto Vám odporúčame aktivovať vo Vašom prehliadači Ja-vaScript.

4.1.5 Cookies

Pre niektoré funkcie na internetových stránkach spoločnosti Dremel je potrebné, aby bolo um-ožnené používať súbory cookies. Preto Vám odporúčame aktivovať vo Vašom prehliadači používanie súborov cookies. Ďalšie upozornenia ohľadom používania cookies sú uvedené v odseku Ochrana údajov skupiny Dremel.

Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookies ktoré používame, kliknite prosím na odkaz „Nastavenia cookies“ v spodnej časti stránky. Kliknutím na odkaz „Nastavenia cookies“ nájdete ďalšie informácie týkajúce sa používaných cookies. Okrem toho môžete nastaviť, ktoré cookies si želáte používať.

Tell a friend button