1 Poskytovateľ

1.1 Zodpovedný za internetové stránky spoločnosti Dremel

Publisher

DREMEL Europe
Bosch Powertools B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
The Netherlands

Contact

Telephone number +31-(0)76-5795-000
Fax number +31-(0)76-5875-431

Online contact

Business form

B.V.

Authorised legal representatives

Jean Paul Meeuwissen

Entry in Register

Kamer van Koophandel West-Brabant: 20066721 0000
Turnover Tax ID: NL800830374B02

2 Právne upozornenia

2.1 Právne upozornenia skupiny Dremel-Gruppe (Dremel)

2.1.1 © Autorské práva

Všetky práva vyhradené. Na text, obrázky, grafiky, zvuky, animácie a videá ako aj ich uspori-adanie na internetových stránkach spoločnosti Dremel sa vzťahuje ochrana autorských práv a iných ochranných zákonov. Obsah týchto internetových stránok sa nesmie kopírovať, spra-covaávať, meniť ani sprístupniť tretej strane za komerčnými účelmi. Niektoré internetové stránky spoločnosti Dremel okrem toho obsahujú obrázky, na ktoré sa vzťahujú autorské práva tretích strán.

2.1.2 Zoznam značiek

Ak nie je uvedené inak, sú všetky značky uvedené na internetových stránkach spoločnosti Dremel chránené právom na ochranu značiek. Toto platí najmä pre značky spoločnosti Dremel, typové štítky, firemné logá a emblémy. Značky a štylistické prvky sú duševným vlastníctvom spoločnosti Robert Bosch Power Tools GmbH, Nemecko.

2.1.3 Zoznam záruk

Táto internetová stránka bola zostavená s maximálnou starostlivosťou. Napriek tomu nie je možné zaručiť bezchybnosť a presnosť informácií, ktoré sú na nej uvedené. Je vylúčené akékoľvek ručenie za škody vzniknuté priamo alebo nepriamo v dôsledku používania tejto inter-netovej stránky, pokiaľ tieto nevznikli úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbalosti zo strany spoločnosti Dremel.

2.1.4 Zoznam licencií

Na duševné vlastníctvo, napr. patenty, značky a autorské práva, uvedené na internetovej strán-ke spoločnosti Dremel sa vzťahuje ochrana. Táto internetová stránka neudeľuje licenciu na používanie duševného vlastníctva skupiny Dremel-Gruppe (Dremel) alebo tretej strany.

3 Ochrana údajov

3.1 Upozornenia skupiny Dremel týkajúce sa ochrany údajov

Skupina Dremel-Gruppe (Dremel) sa teší z Vašej návštevy na svojich internetových stránkach a z Vášho záujmu o našu spoločnosť a naše výrobky.

3.1.1 Dremel rešpektuje Vaše súkromie

Ochrana Vášho súkromia pri spracovávaní Vašich osobných údajov ako aj bezpečnosť všet-kých obchodných údajov je našou najvyššou prioritou, ktorú zohľadňujeme v našich obcho-dných procesoch. Údaje týkajúce sa Vašej osoby, ktoré získame pri Vašej návšteve našich in-ternetových stránok, spracovávame dôverne a iba v súlade so zákonnými predpismi.

Ochrana údajov a bezpečnosť informácií sú súčasťou našej podnikovej politiky.

3.1.2 Zisťovanie a spracovávanie osobných údajov

Osobné údaje sa ukladajú iba vtedy, ak nám ich sami zadáte pre príslušný účel, napr. v rámci registrácie, ankety, súťaže alebo realizácie zmluvy, pre ktorú ste ich sprístupnili.

Okrem toho sa počas Vašej návštevy našich internetových stránok zaznamenávajú nasledovné informácie: IP adresa, internetová stránka, z ktorej ste sa dostali na naše stránky (referrer), na-vštívené stránky (pages), stiahnuté súbory (downloads), prezreté video/vypočuté audio, kliknutie na jednotlivé odkazy, vyhľadávané výrazy alebo frázy (site search), dĺžka trvania návštevy, použité prehliadače ... Ak dôjde k návšteve na základe online-reklamy, napr. pomocou bannerov, reklamných videí, inzercie vo vyhľadávačoch, atď, tak okrem toho zaznamenávame, ktorý ban-ner alebo výraz v inzeráte motivoval návštevníka navštíviť internetové stránky spoločnosti Dre-mel.

Tieto poznatky nám umožnia ďalej optimalizovať naše internetové stránky a ešte lepšie ich pris-pôsobiť potrebám našich návštevníkov.

3.1.3 Používanie súborov cookies

1) Cookies spoločnosti Dremel

Spoločnosť Dremel používa cookies a aktívne komponenty (napr. JavaScript) na sledovanie preferencií návštevníkov stránok, aby mohla optimálne prispôsobovať internetové stránky.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača, keď navštívite našu in-ternetovú stránku. Ak si želáte, môžete cookies kedykoľvek znova vymazať. V dôsledku toho však už nemusia byť k dispozícii jednotlivé funkcie. Ohľadom vymazania súborov cookies si prosím prečítajte informácie v časti Pomoc vo Vašom prehliadači.

Spoločnosť Dremel Vám umožňuje riadiť používanie cookies. Ak si tak želáte urobiť, kliknite na odkaz „Nastavenia cookies“ v spodnej časti stránky. Kliknutím na odkaz „Nastavenia coo-kies“ nájdete ďalšie informácie týkajúce sa použitých cookies. Okrem toho tam môžete nastaviť, ktoré cookies si želáte používať.

Už v úrovni 1 (cookies potrebné pre zabezpečenie funkcie stránky) a úrovni 2 (cookies um-ožňujúce pohodlné ovládanie stránky) sa využívajú anonymné merania prístupu pomocou tzv. session cookies. V úrovni 3 (cookies pre štatistické účely) sa súbor cookie ukladá do Vášho počítača na dobu max. 12 mesiacov.

2) Cookies tretích strán

Súčasťou niektorých internetových stránok spoločnosti Dremel sú obsahy a služby iných posky-tovateľov (napr. YouTube, Facebook, Twitter), ktoré môžu na Vašej strane používať cookies a aktívne komponenty. Spoločnosť Dremel nemá žiadny vplyv na spracovanie osobných údajov týmito poskytovateľmi.

Berte prosím do úvahy, že možnosť nastaviť používané cookies, ktorú Vám ponúka spoločnosť Dremel, nemá žiadny vplyv na cookies a aktívne komponenty iných poskytovateľov (napr. Y-ouTube, Facebook, Twitter) hat.

O spôsobe použitia Vašich údajov sa prosím informujte na internetových stránkach príslušného poskytovateľa.

3.1.4 Použitie nástroja WebTrends na analýzu internetových stránok

V prípade internetových stránok vykonáva spoločnosť Dremel merania prístupov pomocou ana-lytického nástroja WebTrends.

Údaje o prístupoch sa zaznamenávajú anonymne tak, aby nebolo možné ich priradenie k užívateľovi. Toto sa vykonáva najmä pomocou anonymizácie IP adresy.

Pre účely merania sa používajú cookies, aby bolo možné analyzovať používanie internetovej stránky. Spoločnosť Dremel tak môže najmä vylepšiť kvalitu údajov. Vygenerované informácie o používaní internetových stránok sa prenášajú do štatistického servera (wts.Dremel.com), ktorý prevádzkuje spoločnosť Dremel v Nemecku.

Prístup k týmto anonymným údajom má iba autorizovaný personál.

3.1.5 Používanie pluginov sociálnych sietí v rámci sociálnych médií

1) Facebook

Internetové stránky spoločnosti Dremel používajú Social Plugins („Plugins“) sociálnej siete Fa-cebook.com, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., Palo Alto, USA („Facebook“). Plugins sú označené logom spoločnosti Facebook alebo prídavným označením „Face-book“ alebo „Like“ alebo „Share“.

Ak vyvoláte stránku našej internetovej prezentácie, ktorá obsahuje takéto plugins, sú tieto najskôr deaktivované. Plugins sa aktivujú až po tom, ako kliknete na príslušnú ikonu. Pomocou tejto aktivácie vytvoríte spojenie so sociálnou sieťou Facebook a vyjadríte svoj súhlas s preno-som údajov do sociálnej siete Facebook. Ak ste prihlásený/-á do sociálnej siete Facebook, môže Facebook priradiť návštevu k Vášmu tamojšiemu účtu. Ak kliknete na príslušnú ikonu, prenesie sa príslušná informácia z Vášho prehliadača priamo do sociálnej siete Facebook, kde sa uloží.

Informácie o účele a rozsahu zberu údajov, ich ďalšom spracovaní a využití spoločnosťou Face-book ako aj o Vašich príslušných právach a možnostiach nastavení za účelom ochrany Vášho súkromia si prosím prečítajte v upozorneniach spoločnosti Facebook o ochrane údajov.

Ak si neželáte, aby spoločnosť Facebook o Vás zbierala údaje prostredníctvom našej interneto-vej prezentácie, musíte sa pred návštevou našich internetových stránok odhlásiť zo sociálnej siete Facebook.

2) Google+

Internetové stránky spoločnosti Dremel používajú Social Plugins („Plugins“) sociálnej siete plus.Google.com, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“). Plugins sú označené Google+logo alebo prídavným označením „Google+“ alebo „Google plus”, alebo „+1“.

Ak vyvoláte stránku našej internetovej prezentácie, ktorá obsahuje takéto plugins, sú tieto najskôr deaktivované. Plugins sa aktivujú až po tom, ako kliknete na príslušnú ikonu. Pomocou tejto aktivácie vytvoríte spojenie so sieťou Google+ a vyjadríte svoj súhlas s prenosom údajov do spoločnosti Google. Ak ste prihlásený/-á do siete Google+, môže spoločnosť Google priradiť Vašu návštevu k Vášmu tamojšiemu účtu. Ak kliknete na príslušnú ikonu, prenesie sa príslušná informácia z Vášho prehliadača priamo do spoločnosti Google, kde sa uloží.

Informácie o účele a rozsahu zberu údajov, ich ďalšom spracovaní a využití spoločnosťou Google ako aj o Vašich príslušných právach a možnostiach nastavení za účelom ochrany Vášho súkromia si prosím prečítajte v upozorneniach spoločnosti Google o ochrane údajov.

Ak si neželáte, aby spoločnosť Google o Vás zbierala údaje prostredníctvom našej internetovej prezentácie, musíte sa pred návštevou našich internetových stránok odhlásiť zo siete Google+.

3) YouTube

Internetové stránky spoločnosti Dremel využívajú platformu YouTube na prezeranie videí, ktorú prevádzkuje spoločnosť YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 v USA. YouTu-be je platforma umožňujúca prehrávanie audio a video súborov.

Ak vyvoláte stránku našej inernetovej prezentácie, tak v nej implementovaný prehrávač spo-ločnosti YouTube vytvorí spojenie s platformou YouTube, aby sa zabezpečil technický prenos video príp. audio súboru. V prípade vytvorenia spojenia s YouTube sa prenesú údaje do plat-formy YouTube.

Informácie o účele a rozsahu zberu údajov, ich ďalšom spracovaní a využití spoločnosťou Y-ouTube ako aj o Vašich príslušných právach a možnostiach nastavení za účelom ochrany Vášho súkromia si prosím prečítajte v upozorneniach spoločnosti YouTube o ochrane údajov.

4) Twitter

Internetové stránky spoločnosti Dremel používajú Social Plugins („Plugins“) sociálnej siete Twit-ter prevádzkovanej spoločnosťou Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Plugins sú označené logom spoločnosti Twitter alebo prídavným označením „Tweet“.

Ak vyvoláte stránku našej internetovej prezentácie, ktorá obsahuje takéto plugins, sú tieto najskôr deaktivované. Plugins sa aktivujú až po tom, ako kliknete na príslušnú ikonu. Pomocou tejto aktivácie vytvoríte spojenie so sociálnou sieťou Twitter a vyjadríte svoj súhlas s prenosom údajov do spoločnosti Twitter. Ak ste prihlásený/-á do sociálnej siete Twitter, môže spoločnosť Twitter priradiť Vašu návštevu k Vášmu tamojšiemu účtu. Ak kliknete na príslušnú ikonu, prene-sie sa príslušná informácia z Vášho prehliadača priamo do spoločnosti Twitter, kde sa uloží.

Informácie o účele a rozsahu zberu údajov, ich ďalšom spracovaní a využití spoločnosťou Twit-ter ako aj o Vašich príslušných právach a možnostiach nastavení za účelom ochrany Vášho súkromia si prosím prečítajte v upozorneniach spoločnosti Twitter o ochrane údajov.

3.1.6 Používanie odkazov na externé stránky

Internetové stránky spoločnosti Dremel môžu obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán − nezávislých poskytovateľov. Po kliknutí na odkazy nemáme žiadny vplyv na zber, u-kladanie, spracovávanie akýchkoľvek eventuálnych osobných údajov prenesených kliknutím na odkaz (napr. IP adresy alebo URL stránky, na ktorej sa nachádza odkaz), pretože, prirodzene, nemáme kontrolu nad konaním tretích strán. Spoločnosť Dremel nezodpovedá za spracovanie takýchto osobných údajov tretími stranami.

3.1.7 Používanie osobných údajov a určený účel

Spoločnosť Dremel alebo službu poskytujúca firma autorizovaná spoločnosťou Dremel využíva Vaše osobné údaje za účelom technickej správy internetových stránok, na správu zákazníkov, pre ankety ohľadom výrobkov a pre Vaše otázky spoločnosti Dremel iba v príslušnom rozsahu, ktorý je potrebný pre daný účel alebo v súlade s účelmi spracovania uvedenými na príslušných miestach na našich internetových stránkach. Naši pracovníci a pracovníci službu poskytujúcich firiem autorizovaných spoločnosťou Dremel sú viazaní mlčanlivosťou a sú povinní dodržiavať predpisy Spolkového zákonu o ochrane údajov.

Okrem toho sa zabezpečujú všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na dodržiavanie ochrany údajov.

3.1.8 Bezpečnosť

Spoločnosť Dremel vykonáva preventívne bezpečnostné opatrenia, aby Vaše údaje, ktoré spra-vujeme, chránila proti manipulácii, strate, zničeniu alebo prístupu neoprávnenými osobami alebo neoprávnenému sprístupneniu. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú zároveň s technologickým vývojom.

3.1.9 Reklama

Ak nám poskytnete svoje osobné údaje, použijeme ich na to, aby sme Vás mohli informovať o našich výrobkoch a službách a aby sme sa Vás na ne spýtali, pokiaľ nám pre tento účel dáte svoj výslovný súhlas k používaniu Vašich osobných údajov pre reklamné účely. Ak nám síce poskytnete svoj súhlas pre takéto použitie, avšak v budúcnosti si neželáte dostávať propagačné informácie od spoločnosti Dremel, môžete svoj súhlas v budúcnosti kedykoľvek odvolať. Vaše príslušné údaje budú následne vymazané alebo, ak to bude ešte potrebné zo zúčtovacieho alebo účtovného hľadiska, budú zablokované.

3.1.10 Námietka

Okrem toho môžete v budúcnosti kedykoľvek odvolať Váš súhlas so zberom, spracovávaním a používaním svojich osobných údajov.

Vaše osobné údaje budú vymazané, keď odvoláte svoj súhlas s ich uložením v prípade, kedy už osobné údaje nebude potrebné poznať a ukladať pre splnenie sledovaného účelu alebo keď bu-de ich uloženie z iných zákonom stanovených dôvodov neprípustné.

Toto sa netýka údajov, ktoré sú potrebné zo zúčtovacích alebo účtovných dôvodov alebo na ktoré sa vzťahuje zákonná povinnosť ich uchovávania.

3.1.11 Kontakt

Ak si želáte získať informácie, podať podnety alebo sťažnosti ohľadom spracovania Vašich o-sobných údajov, môžete sa obrátiť na povereného pracovníka našej spoločnosti pre oblasť ochrany údajov.

Ak by napriek našej snahe o správnosť údajov a ich aktualizáciu došlo k uloženiu nesprávnych údajov, toto napravíme na základe Vašej výzvy.

Mr
Golo Seume
Data Protection Officer
32 avenue Michelet
93404 Saint Ouen
France

4 Technika

4.1 Technické predpoklady

Aby sa naše internetové stránky optimálne zobrazovali na obrazovke Vášho počítača a aby ste mohli využívať všetky funkcie, všimnite si prosím nasledovné upozornenie:

4.1.1 Prehliadač

Odporúčame Vám používať nasledovné verzie prehliadačov: Internet Explorer verzie 8.x a novší, Mozilla Firefox verzie 10.x a novší, Google Chrome verzie 18.0.x a novší ako aj Safari verzie 5.x a novší. V prípade použitia starších verzií prehliadačov (napr. Internet Explorer 6) môže v nie-ktorých prípadoch dôjsť k obmedzeniu nami ponúkaných funkcií.

4.1.2 Flash® Player

Niektoré internetové stránky spoločnosti Dremel obsahujú Flash® animácie. Aby bolo možné zobraziť animácie, potrebujete prehrávač Flash® Player verzie 10 a novší, ktorý si môžete stia-hnuť na adrese: www.adobe.com

4.1.3 Adobe® Reader

internetové stránky spoločnosti Dremel obsahujú PDF dokumenty. Aby ste si tieto dokumenty mohli prezrieť, potrebujete Adobe® Reader, ktorý si môžete stiahnuť na adrese: www.adobe.com

4.1.4 JavaScript

Pre niektoré funkcie na internetových stránkach spoločnosti Dremel je potrebné používať prehli-adač umožňujúci JavaScript. Preto Vám odporúčame aktivovať vo Vašom prehliadači Ja-vaScript.

4.1.5 Cookies

Pre niektoré funkcie na internetových stránkach spoločnosti Dremel je potrebné, aby bolo um-ožnené používať súbory cookies. Preto Vám odporúčame aktivovať vo Vašom prehliadači používanie súborov cookies. Ďalšie upozornenia ohľadom používania cookies sú uvedené v odseku Ochrana údajov skupiny Dremel.

Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookies ktoré používame, kliknite prosím na odkaz „Nastavenia cookies“ v spodnej časti stránky. Kliknutím na odkaz „Nastavenia cookies“ nájdete ďalšie informácie týkajúce sa používaných cookies. Okrem toho môžete nastaviť, ktoré cookies si želáte používať.

Tell a friend button