Záruka

Každé elektrické ručné náradie Dremel sa dôsledne kontrolujú a testujú a podliehajú prísnej kontrole kvality podľa štandardov Dremel. Dremel preto poskytuje záruku na elektrické ručné náradie Dremel. Nároky kupujúceho na odstránenie porúch, vyplývajúce z kúpnej zmluvy s predávajúcim, ako aj zákonné práva nie sú touto zárukou obmedzené.

1. Záruku poskytujeme pri dodržaní nasledujúcich pravidiel (č. 2-7) bezplatným odstránením chýb na náradí, dokázateľne spôsobených v rámci platnosti záručnej lehoty chybou materiálu alebo nedodržaním technologického postupu výroby.

2. Záručná lehota je 24 mesiacov, pri komerčnom alebo profesionálnom využívaní alebo porovnateľnom zaťažení náradia platí záruka 12 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom predaja výrobku prvému koncovému odberateľovi. Rozhodujúci je dátum na originálnom doklade o nákupe.

3. Zo záruky sú vylúčené:

• Súčiastky, podliehajúce opotrebovaniu v dôsledku používania alebo inému prirodzenému opotrebovaniu, ako aj poruchy náradia, ktoré sú podmienené používaním alebo iným prirodzeným opotrebovaním

• Chyby náradia, spôsobené nedodržaním pokynov na používanie, nesprávnym používaním, anomálnymi podmienkami prostredia, nevyhovujúcimi podmienkami prevádzky, preťažením alebo nesprávnou údržbou a ošetrovaním

• Poruchy náradia, spôsobené použitím príslušenstva, doplnkov alebo náhradných súčiastok, ktoré nie sú originálnymi súčiastkami Dremel

• Náradie, na ktorom boli vykonané zmeny alebo úpravy

• Nepatrné odchýlky určenej povahy náradia, ktoré nemajú vplyv na úžitkovú hodnotu náradia

4. Odstránenie nami uznaných chýb, spadajúcich do rozsahu povinností vyplývajúcich z podmienok záruky, sa po našom rozhodnutí uskutočňuje bezplatnou opravou náradia alebo výmenou za bezchybné náradie (príp. za novší model). Vymenené náradie alebo jeho časti sa stávajú naším majetkom.

5. Nároky vyplývajúce zo záruky sa musia uplatniť v priebehu platnosti záručnej lehoty. Na to je potrebné chybné náradie spolu s originálnym dokladom o nákupe, ktorý musí obsahovať údaj o dátume kúpy a označenie výrobku, kompletne odovzdať alebo odoslať predajcovi alebo autorizovanému servisnému stredisku uvedenému na www.dremeleurope.com. Čiastočne alebo úplne rozobraté náradie sa nemôže odovzdať alebo odoslať ako záručný prípad. Ak kupujúci odosiela náradie predajcovi alebo autorizovanému servisnému stredisku poštou, náklady, ktoré sú spojené s prepravou a riziko prepravy znáša kupujúci.

6. Na ostatné nároky, okrem práva na odstránenie poruchy na náradí uvedeného v týchto záručných podmienkach, sa naša záruka nevzťahuje.

7. Záručné úkony nemajú vplyv na predĺženie alebo obnovenie záručnej lehoty.

Vyššie uvedené záruky platia pre náradie, ktoré bolo zakúpené a používané v Európe. Na túto záruku sa vzťahuje vnútroštátne právo s vylúčením Dohody spojených národov o dohodách o medzinárodnom nákupe tovaru (CISG).

DREMEL EUROPE
Breda, Holandsko

Február 2018

Tell a friend button